Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO WARPNA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536) w związku z uchwałą Nr XIII/079/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Nazwa zadania: Organizacja sportowych spotkań jeździeckich.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosiły 9.900,00 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł

1) Cele zadania:
Organizacja spotkań sportowych dla dzieci z Gminy Nowe Warpno upowszechniających dyscyplinę sportu jaką jest jazda konna.

2) Przedmiotem konkursu jest:
? Organizacja zajęć jeździeckich dla dzieci w wieku 7 – 16 lat z Gminy Nowe Warpno.

3) W ofercie należy określić
? ilość godzin jazdy konnej przepadającej na jedno dziecko,
? rodzaj i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi,
? możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
? formy wyżywienia,
? doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia jeździeckie z dziećmi,
? udział środków finansowych własnych.

4) W celu realizacji zadania będących przedmiotem konkursu Gmina deklaruje umieszczenie w obiektach gminnych nośników reklamowych, promujących projekt i sponsorów imprez, w formie uzgodnionej z organizatorem.

5)  Dotacja może być przeznaczona na:
a) transport, koszty przejazdu dzieci
b) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
c) materiały
d) wyżywienie
e) nagrody pieniężne i rzeczowe
f) sprzęt niezbędny do realizacji zadania
g) inne, szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć.
Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 ze zmianami).
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 6, poz.25).

II.   Zasady i warunki przyznania dotacji na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej.

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
1) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość  prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
2) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
4) zadeklarować wkład własny w wysokości nie mniej niż 6 % kosztów zadania.

2. Termin i sposób składania ofert:
1) oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2012 roku do godz. 13.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.
2) oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania,
3) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania)

W ofercie nie należy zmieniać układu pytań.
Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

3. Warunki i termin realizacji zadania:
1) Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
2) Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3) Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu gminy Nowe Warpno, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
4) Termin realizacji zadania: 01.11.2012 r. – 20.12.2012 r.
5) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe Warpno

4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od daty składania ofert wskazanej w ogłoszeniu
2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Nowego Warpna.
3) Ocenie podlegają następujące kryteria:
a) Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego typu oraz dotychczasowe doświadczenia UG we współpracy z oferentem
b) Rzetelność przedstawionej oferty
c) Wartość zaangażowania środków własnych w realizowane zadanie

5. Postanowienia końcowe
Dotacji nie można wykorzystywać na:
1) prowadzenie działalności gospodarczej,
2) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Burmistrza Nowego Warpna
3) zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.


Nowe Warpno, dnia 01 października 2012 r.

  
Burmistrz Nowego Warpna
Władysław   Kiraga

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oferta.doc (DOC, 12KB) 2012-10-01 15:40:34 692 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 01-10-2012 15:36:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 01-10-2012 15:40:34