Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

047 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych

ZARZĄDZENIE NR 047/2012

Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych.

 

 

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4, § 3 Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zamierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. poz. 884) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Pożyczka na sfinansowanie kosztów związanych z odnowieniem elewacji budynków mieszkalnych, ociepleniem tych budynków, wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem nowego ogrodzenia lub remontem istniejącego ogrodzenia udzielana jest na wniosek właściciela lub współwłaścicieli budynku.

2. Wzory wniosku i wykaz dokumentów niezbędnych dla uznania wniosku za kompletny, stanowią załączniki nr 1 i 1A do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Ustala się zasady udzielenia pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1:

 1. w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym wyodrębnionych jest więcej niż jeden lokal mieszkalny wniosek o pożyczkę będą mogli złożyć:
  1. wszyscy właściciele lokali, którzy jednocześnie zobowiążą się do poprawy estetyki i stanu technicznego budynku mieszkalnego
  2. właściciele niektórych lokali, z tym że właściciele pozostałych lokali zobowiążą się na piśmie do współdziałania przy poprawie estetyki i stanu technicznego budynku mieszkalnego i jednocześnie wyrażą zgodę na piśmie na prowadzenie tych prac.
 2. wnioski, o których mowa w §1 ust. 2 rozpatrywane będą przez Komisję powołaną w drodze odrębnego zarządzenia;
 3. komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 4. komisja opiniuje celowość udzielenia pożyczki biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. kryteria wskazane w § 2 ust. 11 Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 r.;
  2. rodzaj i wysokość zabezpieczenia spłaty pożyczki (przynajmniej jedna do wyboru):
   1. hipoteka,
   2. poręczenie,
  3. źródła dochodów, z których wnioskodawca zamierza spłacić zaciągniętą pożyczkę.
 5. Wzór umowy poręczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Ustala się następujące zasady udzielania pożyczek:

 1. wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 składa się do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowym Warpnie;
 2. wnioski zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane w przypadku ich nieuzupełnienia w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wezwania do uzupełnienia wniosku i podlegają zwrotowi;
 3. Sekretariat kieruje wnioski do zaopiniowania przez Komisję po uprzednim sprawdzeniu stopnia wykorzystania środków na ten cel przewidzianych w budżecie Gminy;
 4. wnioski zaopiniowane przez Komisję, Sekretariat kieruje do Burmistrza Gminy, który podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki albo o odmowie jej udzielenia;
 5. Sekretariat niezwłocznie informuje wnioskodawcę o treści podjętej decyzji przez Burmistrza Gminy;
 6. pożyczka jest udzielana w oparciu o zawartą umowę (załączniki nr 3, 3A i 4) z Gminą Nowe Warpno, opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Gminy, w terminie do 14 dni od przedłożenia przez wnioskodawcę ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu pożyczki, spełnienie warunku określonego w pkt 9;
 7. w przypadku konieczności ustanowienia hipoteki na nieruchomości przed wypłaceniem kwoty pożyczki, konieczne jest przedłożenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego ustanowienie hipoteki na nieruchomości, których dotyczy pożyczka;
 8. kwota pożyczki jest wypłacana na konto pożyczkobiorcy w sposób następujący:
  1. w przypadku gdy pożyczkobiorca wykonuje remont własnymi siłami/we własnym zakresie, kwoty pożyczki wypłacone zaliczkowo do 20% na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, pozostała część po rozliczeniu faktur i wykonaniu pełnego zakresu prac
  2. w przypadku gdy pożyczkobiorca wykonuje remont poprzez zawarcie umowy z wykonawcą robót, kwota pożyczki wypłacana jest po wykonaniu pełnego zakresu prac.
 9. podstawę wypłacenia pożyczki, o której mowa w pkt 8 stanowią odpowiednio:
  1. umowa o wykonanie prac remontowych na nieruchomości,
  2. protokół odbioru prac remontowych,
  3. kosztorys inwestorski.
 10. dokumenty, o których mowa w pkt 9 winny być przedstawione jako oryginały (do wglądu) wraz z kserokopiami.


§ 4. Spłata przez pożyczkobiorcę rat pożyczki i należnych odsetek dokonywana będzie przez pożyczkobiorcę raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki.


§ 5. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.


§ 6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikowi działu finansowego.


§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno
(-) Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 047-zalacznik_1-wniosek.pdf (PDF, 18KB) 2012-06-28 13:12:39 802 razy
2 047-zalacznik_1A-zalaczniki_do_wniosku.pdf (PDF, 24KB) 2012-06-28 13:12:39 809 razy
3 047-zalacznik_2-regulamin_pracy_komisji.pdf (PDF, 18KB) 2012-06-28 13:12:39 731 razy
4 047-zalacznik_3-wzor_umowy-bez_hipoteki.pdf (PDF, 25KB) 2012-06-28 13:12:39 756 razy
5 047-zalacznik_3A-wzor_umowy-hipoteka.pdf (PDF, 25KB) 2012-06-28 13:12:39 881 razy
6 047-zalacznik_4-wzor_umowy-poreczenie.pdf (PDF, 24KB) 2012-06-28 13:12:39 828 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 28-06-2012 13:12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 10-07-2012 11:43:55