Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat ds. zarządzania kryzysowego, ds. obronnych i obrony cywilnej

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku zarządzania kryzysowego, ds. obronnych i obrony cywilnej w szczególności odpowiadają za:

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego,
 2. realizowanie zadań obrony cywilnej wynikających z przepisów międzynarodowych w okresie zagrożenia i wojny oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 3. zapewnienie właściwej realizacji zadań biura, wynikających z przepisów prawa i regulaminu organizacyjnego w zakresie ich właściwości rzeczowej,
 4. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom,
 5. zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
 6. przygotowanie i koordynowanie procedur planowania cywilnego oraz opracowanie i uaktualnianie gminnego planu obrony cywilnej,
 7. prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w gminie zgodnie z rocznym planem działania,
 8. tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania, oraz ustalanie procedur zarządzania i ich uruchamianie w sytuacjach kryzysowych,
 9. gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, uaktualnianie odpowiednich baz danych,
 10. ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń,
 11. przygotowanie i zapewnienie działania systemu ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania,
 12. organizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania,
 13. przygotowanie propozycji do koordynowania działań działów Urzędu w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienie oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
 14. planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych do zapewnienia realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
 15. zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia poprzez współpracę z zakładami opieki zdrowotnej zobowiązanymi do udzielania takiej pomocy,
 16. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczącego obrony cywilnej i mającego wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 17. planowanie wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej,
 18. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z programowaniem operacyjnego funkcjonowania gminy,
 19. realizacja i stała aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy”,
 20. koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo – obronnych przez gminne jednostki organizacyjne i podległe podmioty gospodarcze w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,
 21. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
 22. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

W zakresie obrony cywilnej:

 1. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej a szczególnie:
  1. opracowywanie dokumentacji dla organizowanych terenowych formacji obrony cywilnej (FOC),   
  2. prowadzenie na bieżąco dokumentacji organizacji i działania terenowych FOC,
  3. prowadzenie ewidencji osób, którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do terenowych FOC,
  4. aktualizacja obsad formacji obrony cywilnej i nadawanie nowych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
  5. występowanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wyrażenie zgody na powołanie do służby żołnierzy rezerwy, przesyłając wykaz tych osób (wg obowiązujących wzorów),
  6. przygotowanie i organizowanie szkoleń FOC oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoleń instruktorów obrony cywilnej oraz komendantów FOC,
  8. zabezpieczenie (wraz z magazynierem) etatowego sprzętu dla poszczególnych terenowych FOC,
 2. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy,
 3. opracowywanie rocznych kalendarzowych planów działania obrony cywilnej,
 4. współudział w zabezpieczeniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności państwa i obrony cywilnej,
 5. planowanie i przygotowanie do działań urządzeń do likwidacji skażeń,
 6. planowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 7. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 8. opiniowanie aktów prawa miejscowego / w ramach potrzeby / w zakresie obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 9. działanie na rzecz integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb podległych burmistrzowi i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 10. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 11. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej  w jednostkach organizacyjnych podległych burmistrzowi oraz w instytucjach tworzących formacje obrony cywilnej na rzecz gminy,
 12. organizowanie oraz prowadzenie kontroli stanu urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę oraz budowli ochronnych,
 13. przygotowanie oraz organizowanie planowej ewakuacji ludności oraz na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 14. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 15. ustalanie i opracowywanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 16. znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków.

W zakresie obronności kraju:

 1.  1) w zakresie obronności:
  1. dział w planowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
  2. wykonywanie i koordynowanie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych a w tym:
   • opracowanie planu akcji kurierskiej i utrzymywanie go w stałej aktualności,
   • uruchamianie i kierowanie akcją kurierską zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • organizacja dowozu żołnierzy rezerwy powołanych do Jednostek Wojskowych,
   • szkolenie kurierów zgodnie z rocznym planem szkolenia,
   • nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności i obrony cywilnej,
  3. wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć stałego dyżuru burmistrza,
  4. ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia w wykazie obiektów, obszarów i urządzeń podlegających szczególnej ochronie w czasie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny,
  5. udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym pełnienia funkcji całodobowej służby dyżurnej Burmistrza Nowego Warpna.
 2. W zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej:
  1. organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
  2. przygotowanie dokumentacji i osobiste uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie gminy,
  3. składanie meldunków o przebiegu kwalifikacji wojskowej w gminie.
 3. W zakresie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin:
  1. prowadzenie spraw dotyczących przedterminowego zwalniania z odbywania zasadniczej służby wojskowej,
  2. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  3. uznawanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
  4. realizacja innych spraw dotyczących szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
 4. W zakresie obowiązków kierownika kancelarii tajnej:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
  2. prowadzenie wymaganych rejestrów dokumentów,
  3. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  4. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
  5. egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów zawierających informacje niejawne,
  6. kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie sposobu oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
  7. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione pracownikom urzędu,
  8. przygotowywanie stosownych decyzji zezwalających na przechowywanie dokumentacji zawierających informacje niejawne poza Kancelarią Tajną.
  9. zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszelkich uwag dotyczących zabezpieczenia dokumentów zawierających informacje niejawne oraz warunków przechowywania tych dokumentów,
 5. Koordynacja przedsięwzięć mających na celu oczyszczanie terenów gminy z niewypałów,
 6. Sporządzanie obowiązujących meldunków i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy pracownika zarządzania kryzysowego, ds. obronnych i obrony cywilnej:  

 1. Przyjęcie bezpośredniej odpowiedzialności za powierzony sprzęt wykazany w książkach materiałowych i innych dokumentach szczebla nadrzędnego,
 2. Odpowiednie rozmieszczenie przechowywanego sprzętu w pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą,
 3. Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów, oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 4. Planowanie potrzeb w zakresie utrzymania sprzętu w sprawności technicznej Prowadzenie na bieżąco dokumentacji magazynowej oraz zbiorczej ewidencji gminnego sprzętu OC.
 5. Wydawanie sprzętu z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych Przyjmowanie sprzętu dostarczanego do magazynu i zaewidencjonowanie go w obowiązujących księgach materiałowych,
 6. Zgłaszanie zmian ilościowych oraz finansowych po przyjęciu, lub likwidacji sprzęty wybrakowanego – do Wydziału Finansowego Urzędu,
 7. Przygotowanie propozycji sprzętu kwalifikującego się do wycofania z eksploatacji z uzasadnieniem i opisem jego stanu technicznego,
 8. Przekazywanie sprzętu dozymetrycznego do okresowego sprawdzenia jego stanu technicznego oraz obowiązkowej legalizacji,
 9. Przestrzeganie obowiązujących zasad utrzymywania i przechowywania sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych oraz nadzór nad sprzętem znajdującym się na stanowisku kierowania i w zakładach pracy.

 

PracownikNr wewnętrznyE-mail
Ewa Szumska27zk@nowewarpno.pl
oc@nowewarpno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 20-02-2012 09:53:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 20-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-02-2013 13:17:16