Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
135 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012-2015 2013-02-27 12:18:37
134 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-02-27 12:16:13
133 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2013-01-30 14:06:47
132 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-01-30 13:44:08
131 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2013-01-30 11:48:28
130 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-01-25 11:08:50
129 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Działu Promocji Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2013-01-25 10:06:22
128 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w 2013 roku 2012-12-20 13:03:20
127 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap I przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-12-17 15:46:07
126 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 15:42:46
125 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego w 2013 roku 2012-12-17 15:39:50
124 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-12-17 15:31:36
123 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2012-12-17 13:02:56
122 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-12-17 12:59:37
121 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2012-12-17 12:56:26
120 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 12:54:17
119 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-12-17 12:43:49
118 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 12:31:43
117 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-28 15:47:00
116 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-28 15:37:02
115 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-28 15:33:19
114 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy nr 104/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-28 15:26:03
113 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2012-11-28 15:14:16
112 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wioletty Różek ? pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących o właściwości gminy 2012-11-28 15:00:20
111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-11-28 14:46:15
110 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2012-11-28 14:43:28
109 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2012-11-28 14:30:47
108 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 047/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-11-28 12:22:18
107 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 832/1 w Nowym Warpnie 2012-11-28 12:14:37
106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-11-28 11:46:01
105 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-11-28 11:42:45
104 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-28 11:36:08
103 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-15 10:46:27
102 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-11-06 11:32:26
101 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-06 11:30:15
100 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-11-06 11:23:22
099 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-06 11:22:01
098 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-10-29 15:32:28
097 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków utrzymania higieny osobistej 2012-10-29 15:24:11
096 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: Zakup sprzętu szybkiego reagowania (samochodu patrolowo-gaśniczego z wyposażeniem w moduł gaśniczy wysokociśnieniowy oraz sanki na mocowanie deski lodowej) 2012-10-29 15:19:15
095 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo na działkach 3/2, 4/3, 609, 610 2012-10-29 15:06:51
094 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 047/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-10-29 15:01:08
093 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-10-29 14:56:08
092 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno 2012-10-29 14:51:13
091 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2012-10-29 14:31:23
090 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2012-10-29 14:25:26
089 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 14:17:27
088 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 14:10:48
087 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2012-10-29 14:07:08
086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-10-29 14:04:44
085 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Nowym Warpnie wraz z oświetleniem terenu 2012-10-29 14:02:18
084 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Punkt selektywnego przerobu odpadów plastikowych wraz z garażami i zapleczem socjalnym na terenie działki nr ewid. 341/2 położonej w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2 2012-10-29 13:58:17
083 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-10-29 13:56:05
082 w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 13:11:17
081 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2012-10-29 12:55:24
080 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 12:51:07
079 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2012-10-29 11:10:31
078 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Warpno oraz zasad jej koordynacji 2012-10-29 14:41:48
077 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-10-29 09:46:27
076 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 09:31:53
075 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 08:56:33
074 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2012-10-29 08:51:59
073 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2012-10-29 08:48:10
072 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 08:44:18
071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-08-23 10:30:04
070 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie. 2012-08-22 15:30:11
069 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-08-22 15:24:45
068 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-08-22 15:20:41
067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.610, 611, 612, 215/10, 605 i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym na działkach nr ewid. 608,609,610,611,612,215/10, 605, 622 , 4/3, 3/2, 210/1, 208/13, 203/9, 203/2 położonych w Nowym Warpnie obręb nr 2 (Miroszewo) 2012-08-22 15:15:07
066 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2012-08-22 15:10:42
065 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-08-22 14:54:29
064 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ? Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-08-22 14:51:23
063 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 012/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2012-08-22 14:40:13
062 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2012-08-22 10:36:32
061 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2012-08-22 10:32:02
060 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2012-08-22 10:12:29
059 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę - Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie - od 3.09.2012 r. w latach szkolnych: 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 2012-07-10 12:28:28
058 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-06-28 14:26:20
057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie od 03.09.2012 r. w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 2012-06-28 14:22:56
056 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na Dostawę używanego specjalistycznego samochodu terenowego 2012-06-28 14:20:38
055 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnego planu przyjęcia ludności III stopnia 2012-06-28 14:07:45
054 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-06-28 14:02:21
053 w sprawie powołania komisji 2012-06-28 13:57:49
052 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-06-28 13:55:28
051 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-06-28 13:52:02
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę używanego specjalistycznego samochodu terenowego 2012-06-28 13:48:18
049 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-06-28 13:45:57
048 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-06-28 13:44:01
047 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-06-28 13:12:39
046 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:59:08
045 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-05-28 15:57:12
044 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-05-28 15:55:47
043 w sprawie wyboru oferty na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6,11,16,18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego ?Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012? 2012-05-28 15:54:08
042 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6,11,16,18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pod nazwą ?Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012" 2012-05-28 15:52:11
041 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 832/1 w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:49:32
040 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 963/1 w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:42:57
039 w sprawie przekazania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:41:36
038 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno-Dobieszczyn 2012-05-28 15:40:07
037 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach nieograniczonych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2012-05-28 15:35:59
036 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-04-24 09:32:31
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-04-24 09:16:05
034 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6, 11, 16, 18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012 2012-04-24 09:13:17
033 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2012-04-24 09:07:35
032 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-04-24 08:25:29
031 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-04-24 08:20:21
030 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-04-24 08:18:11
029 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2012-04-24 08:14:18
028 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-04-24 07:59:34
027 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2012-03-26 16:37:39
026 projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-03-26 16:26:06
025 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-26 16:23:51
024 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2012-03-26 16:20:44
023 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna 2012-03-26 16:17:59
022 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2012 2012-03-26 16:16:10
021 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2012-03-26 16:12:46
020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2012 2012-03-26 16:05:29
019 w sprawie powołania komisji w sprawie kontroli przygotowania do sezonu placu zabaw w Warnołęce 2012-03-02 09:19:47
018 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przekazania nieruchomości 2012-03-02 08:59:01
017 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2012-02-27 16:23:20
016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych ? zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-02-27 16:18:06
015 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-02-27 15:56:45
014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa ogródka jordanowskiego z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 368 w Brzózkach, Gmina Nowe Warpno" 2012-02-27 15:49:11
013 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Boisko wielofunkcyjne i wiata na cele kulturalno-społeczne na działce nr 368 w Brzózkach, gmina Nowe Warpno" 2012-02-27 15:45:21
012 w sprawie upoważnienia kierownika i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-02-27 15:41:54
011 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu MEW@- Morze Cyfrowych Kompetencji w części dotyczącej realizacji zadania nr 2 2012-02-27 15:37:06
010 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-02-10 14:08:20
009 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-02-10 14:01:52
008 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno 2012-02-10 13:41:09
007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-01-30 12:27:03
006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność pomieszczenia gospodarczego przy ul. Welletów na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-30 12:13:16
005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-01-30 11:59:30
004 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu 2012-01-30 11:55:29
003 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu 2012-01-30 11:47:33
002 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2012-01-30 11:43:24
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-01-30 11:39:09