Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XIV/089/2011 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki ściekowej 2012-01-19 13:43:37
XIV/088/2011 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-19 13:42:10
XIV/087/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-19 13:40:32
XIV/086/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2012-01-19 12:51:57
XIV/085/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-01-19 12:51:28
XIV/084/2011 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-19 12:21:51
XIV/083/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-19 12:20:50
XIV/082/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2012-01-19 12:15:49
XIV/081/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-01-19 11:31:22
XIV/080/20110 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-01-19 11:04:07
XIII/079/2011 w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok 2011-12-02 10:48:25
XIII/078/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami 2011-12-02 10:46:12
XIII/077/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-12-02 10:44:57
XIII/076/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-12-02 10:43:53
XI/075/2011 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-11-15 14:34:30
XI/074/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2011-11-15 14:28:32
XI/073/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2011-11-15 14:07:36
XI/072/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2011-11-15 13:24:12
XI/071/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:51:45
XI/070/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:44:26
XI/069/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:38:17
XI/068/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:31:10
XI/067/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-11-15 09:57:58
XI/065/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-11-15 09:30:57
XI/064/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 2011-11-15 09:24:06
XI/063/2011 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2011-11-14 08:26:37
XI/062/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok. 2011-11-14 08:23:32
XI/061/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-11-14 08:20:13
X/060/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-10-17 09:06:30
X/059/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:57:55
X/058/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:48:58
X/057/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:43:24
X/056/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-10-17 08:20:11
X/055/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-10-17 08:16:13
IX/054/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat 2011-09-07 09:01:41
IX/053/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-09-06 08:43:37
IX/052/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-08-25 11:07:53
IX/051/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-08-24 12:41:14
VIII/050/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:30:26
Uchwała Nr VIII/049/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:29:25
VIII/048/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:28:18
VIII/047/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2011-07-06 11:29:00
VIII/046/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2011-07-06 10:00:42
VIII/045/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-07-06 09:30:54
VIII/044/2011 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2011-07-06 09:18:36
VIII/043/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-07-04 15:55:10
VIII/042/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-07-04 15:52:31
VIII/041/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania "Adaptacja poddasza Powiatowego Urzędu Pracy w Policach" 2011-07-04 15:19:25
VIII/040/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno za 2010 rok 2011-07-04 15:11:17
VII/039/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-06-13 08:18:44
VII/038/VII/038/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-06-13 08:12:52
VII/037/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-06-13 07:52:57
VII/036/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2011-06-13 07:44:44
VII/035/2011 w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy" 2011-06-08 14:44:41
VII/034/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2011-06-08 14:35:28
VII/033/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2011-06-08 13:18:17
VII/032/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-06-08 12:51:17
VI/031/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2011-06-01 09:47:37
VI/030/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-05-31 12:11:36
VI/029/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-05-31 12:02:37
VI/028/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-24 10:53:30
VI/027/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 w m. Nowe Warpno" 2011-05-24 10:41:27
V/026/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-03-30 13:31:30
V/025/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-03-30 13:19:33
V/024/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę międzygminnego zakładu aktywności zawodowej 2011-03-30 13:16:37
IV/023/2011 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Warpno na lata 2011-2015" 2011-03-07 15:28:44
IV/022/2011 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2011-03-07 15:14:57
IV/021/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Warpnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-03-07 14:46:39
IV/020/2011 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-03-07 14:20:09
IV/019/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-03-07 14:14:14
IV/018/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-03-07 14:00:30
IV/017/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-03-07 13:42:07
III/016/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2011-01-28 09:45:34
III/015/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-01-28 09:36:48
III/014/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2011-01-28 09:28:33
III/013/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2013 2011-01-28 09:24:01
III/012/2011 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2011 rok 2011-01-28 09:20:09
III/011/2011 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-01-28 09:14:43