Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

083 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

ZARZĄDZENIE NR 083/2010


Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 8 września 2010 roku


w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 083/2010
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 08 września 2010roku

BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO

OGŁASZA KONKURS
 
na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie
  
 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie
  b) wykształcenie: wyższe
  c) staż pracy: co najmniej 3 lata
  d) znajomość obsługi sekretariatu oraz zagadnień kadrowych
  e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera
  f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  g) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) wykształcenie w zakresie administracji samorządowej,
  b) co najmniej 10 miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku ,
  c) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin,
  d) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
  e) komunikatywność, umiejętność prowadzenia rozmowy, w tym z trudnym klientem,
  f) odporność na stres,
  g) wysoka kultura osobista,

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie obsługi sekretariatu,
 2. Prowadzenie rejestru przyjęć interesantów:
  a) Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
  b) Zastępcy Burmistrza,
  c) Sekretarza Gminy,
 3. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji w Urzędzie Gminy oraz prowadzenie ich ewidencji,
 4. Obsługa łącznic telefonicznych, faksu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 5. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 6. Prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach pracy,
 7. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Prowadzenie dokumentacji kadrowej.

III. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Opinie, referencje.
 5. Informacja  z Krajowego rejestru Karnego  o niekaralności opatrzona datą nie wcześniejszą  niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty.
 6. Kwestionariusz osobowy.
 7. Oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych.

IV. Dodatkowe informacje:
 1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o niekaralności są dostępne w BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie (www.bip.nowewarpno.pl).
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno w kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. obsługi sekretariatu" w terminie do dnia 20 września 2010 roku do godz. 10.00. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Nowe Warpno.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie (www.bip.nowewarpno.pl).
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w sposób wskazany w pkt 4.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
 8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą:
     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".
 9. Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas nieokreślony, poprzedzony trzy miesięcznym okresem próbnym. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę w urzędzie i nie była wcześniej zatrudniona w innym urzędzie przez okres, co najmniej 6 miesięcy będzie podlegała służbie przygotowawczej kończącej się egzaminem.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 05-10-2010 07:25:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 23-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 05-10-2010 07:25:36