obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 33 w miejscowości Myślibórz Mały w gminie Nowe Warpno" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 33, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

STAROSTA POLICKI

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 33 w miejscowości Myślibórz Mały w gminie Nowe Warpno” w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
Uzgodnienia te przeprowadzane są w ramach postępowania administracyjnego znak: AB.JZ.7351-26W/09, wszczętego na wniosek złożony w kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Krystynę Hańczuk działającą w imieniu Anny Walczakiewicz i Gustawa Kunowskiego, w sprawie pozwolenia na budowę ww. zamierzenia budowlanego.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Policki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną – kancelaria@policki.pl,      w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 28 lipca 2010 r. do dnia 18 sierpnia 2010 r.,  w Starostwie Powiatowym w Policach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Tanowska 8 72-010 Police, II piętro, pokój 223, w godzinach pracy urzędu,  tj. w poniedziałek od 900 do 1700 a w pozostałe dni od 730 do 1530.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-07-2010 14:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 28-07-2010 14:18:35