Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

056 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp"

ZARZĄDZENIE NR 056/2010

 
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 30 czerwca 2010 roku


w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp"


Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp”, w składzie:
 1)Wiesław Jankowski– przewodniczący komisji,
 2) Katarzyna Jaguszewska – sekretarz,
 3) Małgorzata Jałoszyńska –członek komisji
 4) Zofia Sawińska    - członek komisji
 5) Halina Utrata        - członek komisji

§ 2. Do zadań komisji przetargowej należy:
1) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
2) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców,
4) sporządzenie protokołu postępowania.

§ 3. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

 
Załącznik do zarządzenia Nr 056/2010 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 30.06. 2010 r.


Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp”.


§ 1. Ustalam regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na  roboty budowlane  pn.  „Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp”.


2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
 2) komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp”.
 3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
 4) zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno.


§ 3. 1. Komisja może wykonywać czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia przy obecności co najmniej połowy jej składu w tym przewodniczącego.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik zamawiającego powierza funkcję sekretarza jednemu z członków komisji.
3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnych wiadomości, kierownik zamawiającego  z własnej inicjatywy lub na wniosek, może powołać biegłego.


§ 4. 1. Przewodniczący komisji wyklucza z prac komisji członka komisji jeżeli:
 a) ubiega się o udzielenie zamówienia,
 b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 c) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 d) pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
 e) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. l.
3. O wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji informuje kierownika zamawiającego.
4. Wobec przewodniczącego komisji wyłączeń dokonuje kierownik zamawiającego.
5. W miejsce wyłączonego członka komisji kierownik zamawiającego może powołać nowego.


§ 5. Zadania poszczególnych członków komisji:
l. Do zadań przewodniczącego komisji należy prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą, a w szczególności:
 a) odbieranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w §4 ust. 2,
 b) wyłączanie członków komisji podlegających wyłączeniu,
 c) informowanie o wyłączeniach kierownika zamawiającego,
 d) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
 e) prowadzenie posiedzeń komisji,
 f) podział prac między członków komisji,
 g) nadzorowanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji,
 h) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji,
 i) wnioskowanie do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego.
2. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności prowadzenie całej dokumentami z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z aktami prawa.


§ 6. Komisja w szczególności:
 a) dokonuje otwarcia ofert,
 b) bada czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu,
 c) bada oferty wykonawców niewykluczonych,
 d) w przypadkach określonych w ustawie zwraca się z wnioskiem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty,
 e) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,
 f) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przedkłada ją kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia lub występuje z wnioskiem do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania jeżeli zaistniały okoliczności przewidziane w ustawie,
 g) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 h) przyjmuje i analizuje wniesione protesty, przygotowuje projekty odpowiedzi oraz przedkłada je kierownikowi zamawiającego do akceptacji.


§ 7. 1. Oferty składane są przez wykonawców w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno.
2. Złożona w sekretariacie oferta zostanie opieczętowana pieczątką wpływu z data i godziną złożenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi komisji.
3. Publiczne otwarcie ofert odbywa się w miejscu, dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu w kolejności ich złożenia.


§ 8. Komisja ze swoich czynności sporządza protokół zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.


§ 9. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy oraz niniejszych zasad przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 27-07-2010 09:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 27-07-2010 09:12:47