Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

036 w sprawie ogłoszenia konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZARZĄDZENIE NR 036/2010


Burmistrza Nowego Warpna 
z dnia 16 kwietnia 2010 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wraz z art. 28a ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr227, poz.1658 z poźń. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,    w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” oraz ustalić regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w składzie:
1) Mirosław Tokarski - z-ca burmistrza Gminy Nowe Warpno,
2) Halina Utrata - sekretarz Gminy Nowe Warpno,
3) Jolanta Jędrzejczak - skarbnik gminy Nowe Warpno.
2. Do zadań Komisji, w szczególności należy:
1) ustalenie kryteriów i warunków konkursu
2) prowadzenie dokumentacji konkursu ofert
3) podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
4) otwarcie i ocena ofert
5) wybór najkorzystniejszej oferty
6) przedłożenie Burmistrzowi wniosku dotyczącego propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty z krótkim uzasadnieniem
7) powiadomienie uczestników o wynikach konkursu.


§ 3. Burmistrz na wniosek Komisji dokona wyboru ostatecznego oferty.


§ 4. Integralną częścią zarządzenia jest Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

 

załącznik do zarządzenia Nr 036/2010
Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkurs o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


R E G U L A M I N
konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


§ 1. Postanowienia wstępne:
a) regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady zgłaszania, kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach,
b) konkurs jest ogłoszony przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z poźń. zm.),
c) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa.
 

§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Gminą Nowe Warpno (Liderem projektu) i z członkami partnerstwa: Gminą Gryfice, Gmina Międzyzdroje należącymi do sektora finansów publicznych przy realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (zwanego dalej „Projektem”). Projekt polegać będzie w szczególności na:
a) nieodpłatnym udostępnieniu w ramach uzyskanego dofinansowania dla 90 Beneficjentów Końcowych odpowiadających kryterium grupy docelowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zapewnieniu tej grupie docelowej dostępu do Internetu do końca okresu wskazanego w ppkt e,
b) realizacji działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego poprzez zorganizowanie „świetlic internetowych” wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednostkach podległych stronom partnerstwa realizującego Projekt, należących do sektora finansów publicznych; 
c) organizacji szkoleń, które mają na celu zwiększenie posiadanych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych oraz rozwiązań informatycznych i internetowych, w tym z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu niezbędnych do świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet,
d) organizacji działań promocyjnych związanych z realizacją Projektu,
e) zachowanie trwałości Projektu przez okres 5 lat zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


§ 3. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie partnera: Informacja o konkursie i Regulamin są umieszczone na stronie internetowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Warpno www.nowewarpno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gazecie „Głos Dziennik Pomorza”.
 
§ 4. Do obowiązków partnera należeć będzie współtworzenie Projektu, w szczególności w zakresie określonym w § 2, oraz realizacja następujących działań:
1) przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 8, Działanie 8.3,
2) organizacja i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 90 Beneficjentów Końcowych Projektu w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, która obejmie:
- opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych,
- zapewnienie sal szkoleniowych,
- przeprowadzenie wykładów i zajęć,
3) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu, która obejmie:
- przygotowanie i druk ulotki promocyjnej,
- organizację 2 konferencji prasowych,
- organizację konferencji na temat projektu, 
- przeprowadzenie promocji Projektu w prasie,
- wykonanie, hosting i redagowanie treści strony internetowej Projektu,
4) upowszechnianie informacji na temat Projektu, w tym w szczególności informowanie o źródle finansowania Projektu, organizacja pod względem merytorycznym serwisu na stronie internetowej Projektu i jego bieżąca aktualizacja, dystrybucja materiałów promujących Projekt,
5) przekazywanie Gminie Nowe Warpno wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność,
6) założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie,
7) oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach PO IG,
8) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji Projektu mogą brać udział zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:
a) posiadają status organizacji pozarządowej (fundacja, stowarzyszenie),
b) posiadają odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację Projektu,
c) opracowały, co najmniej jeden program edukacyjny w skali województwa związany z korzystaniem z Internetu,
d) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami obejmującymi swym zakresem prowadzenie szkoleń dotyczących wykorzystania Internetu oraz projektów zawierających istotny komponent promocyjny,
e) posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji i składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
f) uczestniczyły, w co najmniej jednym konkursie na wyłonienie partnera celem realizacji projektu w ramach Działania 8.3 PO IG i wygrały ten konkurs,
g) zrealizowały w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin, samodzielnie lub jako partner przynajmniej dwa projekty finansowane ze środków publicznych, funduszy europejskich lub innych funduszy zagranicznych, każdy w kwocie nie mniejszej niż 1,5 mln zł - dotyczy wartości całkowitej projektu,
h) przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt 2.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji Projektu (zwanej dalej „Ofertą”), w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, która będzie się składać z następujących dokumentów:
a) koncepcja realizacji Projektu, w tym zawierająca w szczególności:
- opis merytoryczny,
- cele,
- harmonogram działań,
- szczegółowy budżet projektu,
- propozycję wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu,
b) deklaracja określającą procentowy udział oferowanego wkładu własnego partnera w realizację Projektu w stosunku do kwoty kosztów kwalifikowanych partnera w Projekcie,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d) referencje potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt c,
e) opis doświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt c, d, e, f, g
f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żaden z pracowników tego podmiotu nie był prawomocnie skazany z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego
g) potwierdzenie z banku, że podmiot składający ofertę posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 200 000 zł, wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem oferty.                      
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt a, b, e, f muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu składającego ofertę. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt c, d, g mogą zostać złożone jako oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w imieniu podmiotu składającego ofertę.
4. W ramach konkursu o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, których pracownicy byli prawomocnie skazani z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.


§ 6. Zasady zgłaszania ofert:
Ofertę należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1. osobiście, pocztą lub kurierem, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na wyłonienie partnera do Działania 8.3 POIG” do dnia 23 kwietnia 2010 r. do godziny 15.00. Decyduje data dostarczenia oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Warpno.  Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.


§ 7. Sposób i kryteria oceny ofert:
a) Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
b) Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z poźń. zm.),
c) Przy analizie zasadności i rzetelności określania Oferty, Komisja Konkursowa zastosuje następujące kryteria oceny:
a. spełnienie wszystkich wymagań formalnych przez podmiot składający ofertę i przez ofertę,
b. doświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w § 5 pkt 1 ppkt c, d, e, f, g
c. adekwatność budżetu do proponowanych działań,
d. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
e. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
d) Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających w wystarczającym stopniu ww. kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Każdy wnioskodawca może być na swoją prośbę poinformowany o przyczynach odrzucenia oferty.
e) Gmina Nowe Warpno zamierza wybrać tylko jeden podmiot, któremu zaoferuje współpracę przy realizacji Projektu,
f) Gmina Nowe Warpno zastrzega możliwość rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów.


§ 8. Postanowienia końcowe:
a) podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania do dnia 26 kwietnia 2010 r.
b) z podmiotem, który zostanie wyłoniony przez Komisję w toku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Nazwa podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Warpno www.nowewarpno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-06-2010 07:52:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-06-2010 08:05:42