Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
II/010/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-07 13:34:52
II/009/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2011-01-07 13:31:37
II/008/2010 w sprawie wyboru reprezentantów do "Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego" 2011-01-07 13:27:36
II/007/2010 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-01-07 13:21:56
II/006/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-01-07 13:15:19
II/005/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-01-07 12:54:27
I/004/2010 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:39:18
I/003/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:34:56
I/002/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:31:41
I/001/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:29:30
XLIV/238/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2010-11-25 13:00:51
XLIV/237/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2010, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno przeciwko bakteriom Pneumokoki 2010-11-25 12:31:15
XLIV/236/2010 w sprawie realizacji przez Gminę Nowe Warpno programu zdrowotnego w latach 2010 ? 2015 2010-11-25 12:27:14
XLIV/235/2010 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-11-25 12:17:48
XLIV/234/2010 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2010-11-25 12:03:30
XLIV/233/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-11-25 11:57:05
XLIII/232/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno 2010-10-06 09:16:44
XLIII/231/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-10-06 09:03:41
XLIII/230/2010 w sprawie "-Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:28:36
XLIII/229/2010 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:17:45
XLIII/228/2010 w sprawie wydania opinii w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-10-05 07:55:07
XLIII/227/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami 2010-10-05 07:47:46
XLIII/226/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-10-04 13:58:40
XLIII/225/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-10-04 13:30:59
XLI/224/2010 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 2010-07-05 14:08:11
XLI/223/2010 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2010-07-05 14:05:37
XLI/222/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-07-05 14:01:17
XLI/221/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej oraz udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0600Z Karszno - Dobieszczyn" 2010-07-05 13:56:57
XLI/220/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/144/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-05 13:53:59
Nr XL/219/2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-05-31 12:21:36
Nr XL/218/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-05-31 12:18:55
Nr XXXIX/217/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-05-31 12:17:24
Nr XXXIX/216/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-05-31 11:31:21
Nr XXXIX/215/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2010-05-11 11:42:27
Nr XXXIX/214/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno za 2009 rok 2010-05-11 11:39:17
Nr XXXIX/213/2010 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Nowe Warpno do projektu pod nazwą: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion 2010-05-11 11:36:08
Nr XXXVIII/212/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-04-12 13:07:36
Nr XXXVII/211/2010 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011 2010-03-04 11:15:31
Nr XXXVII/210/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2010-03-04 11:04:24
NR XXXVII/209/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-03-04 10:52:45
Nr XXXVII/208/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2010-03-04 10:50:35
Nr XXXVII/207/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 2010-03-04 10:46:15
Nr XXXVI/206/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 - 2013 2010-02-03 08:32:51
Nr XXXVI/205/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 -2013 2010-02-03 07:45:51
Nr XXXVI/204/2010 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno 2010-02-01 10:04:49
Nr XXXVI/203/2010 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2010-02-01 09:30:38
Nr XXXVI/202/2010 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2010 rok 2010-02-01 09:18:43
Nr XXXVI/201/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Nowe Warpno do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 2010-02-01 09:10:52
Nr XXXVI/200/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-02-01 09:08:32
Nr XXXVI/199/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010. 2010-02-01 09:02:39