Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
137 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 082/2010 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-01-27 13:49:57
136 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-27 13:45:55
135 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-01-27 13:31:28
134 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego od gruntu komunalnego zajętego pod garaże 2011-01-27 13:29:00
133 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2011-01-27 13:15:48
132 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2011-01-27 13:07:07
131 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego - samochodu asenizacyjnego 2011-01-27 12:52:22
130 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-01-27 12:43:57
129 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2011-01-26 14:50:55
128 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-26 14:45:53
127 w sprawie wyboru realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-17 13:18:59
126 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla wykonania prac spisowych "Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku" na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-12-17 13:15:33
125 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy w 2010 roku 2010-12-17 13:09:17
124 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-12-17 13:06:29
123 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-17 13:03:23
122 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-12-17 12:56:38
121 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-12-17 12:52:00
120 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-12-17 12:50:03
119 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-17 12:22:36
118 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Remont drogi gminnej ulicy Rybackiej w Nowym Warpnie" 2010-12-17 12:17:08
117 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Potrójne powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej Mszczuje" 2010-12-17 12:03:47
116 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:53:55
115 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:49:54
114 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-11-26 10:45:50
113 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-11-26 10:40:10
112 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2010-11-26 10:34:35
111 sprawie uchylenia zarządzenia Nr 092/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:30:11
110 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 089/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:23:59
109 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:27:51
108 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:25:27
107 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:22:31
106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:17:23
105 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-11-08 09:13:23
104 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2010-11-08 09:07:58
103 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie 2010-10-12 14:03:52
102 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie 2010-10-12 14:03:17
101 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-10-12 13:53:53
100 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-10-12 13:46:50
099 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje 2010-10-12 12:22:22
098 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje 2010-10-12 12:20:00
097 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej 2010-10-12 12:02:33
096 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-10-12 12:01:22
095 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 2010-10-12 11:47:21
094 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-10-12 11:44:38
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 2010-10-12 08:37:33
092 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 2010-10-12 08:32:04
091 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353 2010-10-08 10:50:03
090 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353 2010-10-08 10:44:02
089 2010-10-07 10:23:32
088 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont nawierzchni brukowcowej w m. Warnołęka - gmina Nowe Warpno" 2010-10-07 10:20:20
087 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont nawierzchni brukowcowej w m.Warnołęka - gmina Nowe Warpno" 2010-10-07 09:45:21
086 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-10-07 09:43:47
085 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: 1) Remont nawierzchni ulic Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie, 2) Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp, 3) Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego 2010-10-06 08:36:11
084 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr 2010-10-06 08:02:05
083 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2010-10-05 07:25:36
082 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2010-10-05 07:22:29
081 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2010-10-04 13:23:59
080 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2010-10-04 12:54:22
079 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury " 2010-09-03 14:09:05
078 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działka Nr 365" 2010-09-03 14:06:25
077 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2010-09-03 13:40:08
076 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury" 2010-09-03 13:21:03
075 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działka Nr 365" 2010-09-03 13:14:02
074 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działa nr 365" 2010-09-03 13:03:02
073 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-09-03 13:00:05
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-08-12 09:37:03
071 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-08-12 09:34:17
070 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno ? Warnołęka" 2010-08-12 09:30:46
069 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2010-08-12 09:26:01
068 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-08-12 09:21:17
067 w sprawie powołania oraz regulaminu Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2010-07-30 09:25:11
066 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2010-07-30 09:19:41
065 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Brzózki działka nr 174, 265, 353 i remont drogi w m. Warnołęka działka nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno - Podgrodzie" 2010-07-30 09:11:09
064 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Brzózki działka nr 174, 265, 353 i remont drogi w m. Warnołęka działka nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno - Podgrodzie" 2010-07-30 09:08:12
063 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej ul. Rybacka w Nowym Warpnie" 2010-07-30 09:05:26
062 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej ul. Rybackiej w Nowym Warpnie" 2010-07-30 09:01:23
061 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych 2010-07-30 08:59:07
060 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2010-07-29 13:51:52
059 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-07-27 09:25:21
058 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego" 2010-07-27 09:22:25
057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego" 2010-07-27 09:16:17
056 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp" 2010-07-27 09:12:47
055 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp" 2010-07-27 08:58:13
054 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-07-27 08:43:41
053 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-07-27 08:41:23
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2010-07-27 08:37:59
051 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 130/2008 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2010-07-27 08:35:33
050 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 2010-07-05 14:15:34
049 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2010-06-11 13:24:44
048 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2010-06-11 13:23:12
047 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-06-10 13:11:08
046 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej P0olskiej na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-06-07 11:16:56
045 w sprawie ogłoszenia I pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2010-06-07 11:12:14
044 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-06-07 11:10:23
043 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-06-07 10:59:00
042 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działki nr 430/1 w Nowym Warpnie na realizację zadania publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno- Warnołęka 2010-06-07 10:53:45
041 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-06-07 10:46:54
040 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-06-07 10:40:18
039 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2010-06-07 10:36:01
038 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2010-06-02 08:05:00
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-06-02 07:57:42
036 w sprawie ogłoszenia konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-06-02 07:52:54
035 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy w 2010 roku 2010-06-02 07:49:34
034 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2010-05-27 09:59:54
033 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2010-05-27 09:52:39
032 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-05-27 09:49:12
031 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu bez doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej 2010-05-27 09:46:37
030 w sprawie odroczenie spłaty rat 2010-04-13 13:25:51
029 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2010-04-13 13:21:08
028 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 043/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 13:18:14
027 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 13:06:00
026 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontroli podatkowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 12:58:53
025 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-04-12 14:39:28
024 w sprawie kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych oraz ich zabezpieczenia 2010-04-12 14:19:26
023 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-04-12 14:09:18
022 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-04-12 14:03:17
021 w sprawie zmian budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-04-12 13:47:21
020 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2010-04-12 13:37:23
019 w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-04-12 13:28:32
018 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-04-12 13:18:24
017 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2010-02-24 13:38:07
016 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 13:34:11
015 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-02-24 13:28:57
014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 126/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-02-24 13:12:05
013 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 13:00:16
012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 12:47:21
011 w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie 2010-02-24 12:34:41
010 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2010-02-24 12:17:24
009 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działki nr 82/1 w Nowym Warpnie pod poszerzenie drogi - działka nr 625 2010-02-24 11:36:39
008 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-02-24 11:21:00
007 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2010-02-24 11:15:23
006 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-01-29 11:39:24
005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-01-29 11:32:51
004 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-01-29 11:26:13
003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2010-01-29 11:22:17
002 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2010-01-29 11:18:03
001 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2010-01-29 11:13:12