Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXV/198/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2009-12-23 12:23:08
XXXV/197/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-12-23 12:22:13
XXXV/196/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2010 2009-12-23 12:14:57
XXXV/195/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-12-23 09:29:46
XXXIV/194/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2009-12-02 09:27:03
XXXIV/193/2009 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2009-12-02 09:22:21
XXXIV/192/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2009-12-02 08:58:14
XXXIV/191/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 2009-12-02 08:50:24
XXXIV/190/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-12-02 08:40:22
XXXIV/189/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-12-02 08:39:39
XXXIII/188/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2009 - 2016 roku" 2009-11-03 11:55:04
XXXIII/187/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2009-11-03 11:41:52
XXXIII/186/2009 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-11-03 11:23:36
XXXIII/185/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/174/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-11-03 11:14:41
XXXIII/184/2009 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunkówzwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2009-11-03 11:06:34
XXXIII/183/2009 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2009-11-03 10:49:15
XXXIII/182/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/145/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2009, w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-11-03 10:39:45
XXXIII/181/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-11-03 10:31:32
XXXII/180/2009 w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych, przekraczających rok budżetowy 2009-10-05 13:27:56
Nr XXXII/179/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-10-05 13:25:41
XXXII/178/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do projektu "Poznaj sąsiada poprzez język" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2009-10-05 13:21:49
XXXII/177/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2009-10-05 13:18:23
XXXII/176/2009 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-10-05 13:14:26
XXXII/175/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-10-05 13:13:30
XXXI/174/2009 w sprawie wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-07 14:53:59
XXXI/173/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Sztorm 2009-09-07 14:39:31
XXXI/172/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-09-07 14:32:40
XXX/171/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008 - 2020 2009-07-02 14:48:40
XXX/170/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2009-07-02 14:25:03
XXX/169/2009 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy przygranicznej 2009-07-02 14:20:24
XXX/168/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia w ramach projektu INTERREG-IV-A "Połączenie drogowe Hintersee - Myślibórz Wlk. - Nowe Warpno (Karszno)" 2009-07-02 14:12:26
XXX/167/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-07-02 14:05:51
XXIX/166/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do projektu Moje gimnazjum - moja szansa, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych 2009-05-31 14:25:58
XXIX/165/2009 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz boisk sportowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno 2009-05-31 14:14:00
XXIX/164/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-05-31 14:07:21
XXVIII/163/2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Sylwestra Getki i upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 2009-05-11 12:43:12
XXVIII/162/2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Henryka Klimko i upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 2009-05-11 12:36:58
XXVIII/161 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno 2009-05-11 12:08:50
XXVIII/160 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-05-11 12:01:12
XXVII/159 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2009-03-26 13:03:43
XXVII/158 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2012 2009-03-26 12:54:51
XXVII/157 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-03-26 12:26:57
XXVII/156 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2009-03-26 12:23:31
XXVI/155 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2009-03-04 12:13:48
XXVI/154 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2009-03-04 12:11:38
XXVI/153 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2009 2009-03-04 12:10:27
XXVI/152 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-03-04 12:09:13
XXV/151 w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2009-02-19 09:50:23
XXV/150 określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2009-02-19 09:37:40
XXV/149 w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-02-19 09:16:56
XXV/148 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2009 rok 2009-02-19 09:07:15
XXV/147 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2009-02-19 08:50:23
XXV/146 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-02-19 08:26:46
XXV/145 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-02-19 08:24:47