Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
128 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2010-01-13 09:31:05
127 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-01-13 09:24:43
126 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-01-13 09:18:54
125 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-01-13 09:12:45
124 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2010-01-07 11:38:49
123 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2010-01-07 11:35:47
122/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-12-23 10:03:53
121/2009 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn: "Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie" 2009-12-23 09:59:14
120 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie" 2009-12-23 09:45:59
119 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2009-12-08 14:41:37
118 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-12-08 14:18:44
117 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2009-12-08 14:11:06
116 w sprawie umowy najmu garażu 2009-12-08 14:01:59
115 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-12-08 13:47:16
114 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-12-08 13:35:18
113 w sprawie odroczenie spłaty rat 2009-12-02 08:02:50
112 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-12-02 07:52:52
111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-11-26 12:04:32
110 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2010 roku 2009-11-26 11:54:23
109 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2009 roku 2009-11-26 11:48:04
108 w sprawie ceny usługi koszenia kosą spalinową 2009-11-26 11:42:52
107 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2009-11-26 11:39:02
106 w sprawie odbioru osadów ściekowych 2009-11-26 11:36:35
105 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2009-11-26 11:34:14
104 w sprawie plombowania wodomierzy 2009-11-26 11:30:45
103 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2009-11-26 11:19:11
102 w sprawie ustalenia wysokości stawki roboczogodziny konserwatora urządzeń komunalnych 2009-11-26 11:15:18
101 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-11-26 11:05:02
100 w sprawie wyznaczenia placu targowego 2009-11-26 10:56:35
099 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prawidłowej realizacji strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 2009-11-26 10:49:43
098 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowe Warpno w latach 2010-2012 2009-11-09 15:50:46
097 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowe Warpno w latach 2010-2012 2009-11-09 15:43:16
096 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-11-09 15:37:14
095 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-11-09 15:30:41
094 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie" 2009-11-09 15:27:01
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno-Warnołęka" 2009-11-09 15:21:16
092 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2009-11-09 15:06:15
091 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2009-11-09 15:03:20
090 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne polegające na pochowaniu zwłok w urnie 2009-11-09 14:58:58
089 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2009-11-09 14:51:15
088 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno-Warnołęka" 2009-11-09 14:45:28
087 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wysokim stanem wód powstałych na terenie Gminy Nowe Warpno w związku z intensywnymi opadami deszczu w październiku 2009 r. 2009-11-03 10:27:19
086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-11-03 10:17:02
085 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bez przetargowym 2009-11-03 09:54:09
084 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-10-20 08:45:55
083 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych 2009-10-20 08:34:26
082 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-10-20 08:24:49
081 aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-10-20 08:18:38
080 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-10-20 08:06:55
079 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-09-28 16:05:14
078 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:56:48
077 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:50:13
076 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:39:29
075 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-09-28 15:31:07
074 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-09-14 15:52:34
073 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:45:58
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:42:12
071 w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:39:15
070 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-09-14 15:35:55
069 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:34:40
068 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-08-17 11:37:47
067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Termomodernizację Szkoły Podstawowej przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie" 2009-08-17 11:30:47
066 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie" 2009-08-17 11:20:08
065 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-08-17 11:17:28
064 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-08-12 13:32:29
063 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-08-12 13:22:16
062 zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-08-12 13:12:41
061 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie" 2009-08-12 13:10:10
060 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bez przetargowym 2009-08-12 13:04:33
059 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:55:41
058 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:45:11
057 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:10:34
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2009-07-09 09:55:25
055 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2009-07-09 09:46:52
054 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność działki gruntu nr 101/72 obręb nr 2 położonej w Nowym Wapnie przy ul. Podgrodzie, objętej KW 17153 (dawna 128636) 2009-07-02 13:49:44
053 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 043/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2009-07-02 13:41:35
052 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-07-02 13:21:43
051 w sprawie odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-07-02 13:09:20
050 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-07-02 13:03:04
049 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:58:28
048 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-07-02 12:43:00
047 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:34:10
046 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:20:19
045 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie" 2009-07-02 12:12:24
044 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-07-02 12:01:16
043 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2009-06-29 09:36:28
042 w sprawie zmian budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-06-29 09:25:02
041 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2009-06-29 09:16:11
040 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-06-29 08:56:24
039 w sprawie umorzenia zaległości 2009-06-29 08:48:54
038 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu płatności za przedszkole 2009-06-29 08:39:34
037 w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2009-06-02 09:39:20
036 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-06-02 09:37:52
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-06-02 08:55:56
034 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-05-31 14:00:43
033 w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-15 13:44:54
032 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. 2009-05-14 12:19:41
031 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-05-14 12:17:45
030 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2009-05-04 09:52:59
029 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie 2009-05-04 09:50:34
028 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-05-04 09:33:28
027 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-05-04 09:26:56
026 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-05-04 09:25:09
025 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-04-10 11:33:07
024 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-04-10 11:26:27
023 w sprawie ogłoszenia przetargu na remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie 2009-04-10 11:23:35
022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2009-04-10 11:17:52
021 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-04-10 11:12:41
020 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2009-03-26 13:29:32
019 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-03-26 13:25:44
018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Warpnie oznaczonej jako działka nr 1023 o powierzchni 0,7934 ha 2009-03-26 13:20:45
017 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2009-03-26 13:14:27
016 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2009-03-04 11:23:58
015 w sprawie umowy najmu garażu 2009-03-04 11:20:46
014 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego przez mieszkańców na cele indywidualne inne niż warzywniki 2009-03-04 11:15:10
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:12:11
012 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:08:31
011 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:05:42
010 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-03-04 11:02:09
009 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-03-04 11:01:13
008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2009-03-03 13:22:56
007 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2009-02-19 08:03:35
006 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2009-02-19 08:01:36
005 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-02-19 07:58:00
004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-01-21 11:42:25
003 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2009-01-21 11:33:10
002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-01-21 11:06:18
001 w sprawie kontroli w Przedszkolu Miejskim ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2009-01-21 11:01:43