Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXIV/144 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-31 11:28:07
XXIV/143 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2008-12-31 11:24:00
XXIV/142 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2008-12-31 11:18:05
XXIV/141 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/130/2008 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2008-12-31 10:57:48
XXIV/140 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowe Warpno 2008-12-31 10:48:33
XXIV/139 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowe Warpno 2008-12-31 10:46:06
XXIV/138 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 2008-12-31 10:41:18
XXIV/137 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2008-12-31 10:30:33
XXIV/136 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-12-31 10:24:50
XXIII/135/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2008-12-03 12:38:55
XXIII/134/2008 zatwierdzenia wzorów formularzy podatku leśnego 2008-12-03 12:32:12
XXIII/133/2008 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy podatku rolnego 2008-12-03 09:45:42
XXIII/132/2008 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych 2008-12-03 09:27:28
XXIII/131/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2008-12-03 09:12:39
XXIII/130/2008 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2008-12-03 09:07:46
XXIII/129/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-12-03 08:50:22
XXII/128/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do realizacji programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 2008-12-03 08:47:30
XXII/127/2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycji na lata 2009 - 2011 i lata kolejne 2008-11-24 16:17:40
XXI/126/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 2008-10-31 13:19:09
XXI/125/2008 w sprawie ustalenia przedstawiciela Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOBRE GMINY 2008-10-31 13:12:01
XXI/124/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-31 13:05:36
XXI/123/2008 zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-10-31 12:43:07
XXI/122/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków 2008-10-31 12:32:00
XXI/121/2008 w sprawie wniosku o przekazanie Gminie Nowe Warpno gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie 2008-10-31 12:24:26
XX/120/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2008-10-08 10:12:55
XX/119/2008 przystąpienia do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej 2008-10-08 10:01:47
XX/118/2008 w sprawie przyjęcia zmiany w załączniku do uchwały Nr XI/063/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2008-10-08 09:56:49
XX/117/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-10-08 09:43:03
XX/116/2008 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy 2008-10-08 09:39:56
XX/115/2008 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2008-10-08 09:30:20
XX/114/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012 2008-10-08 09:23:50
XX/113/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2008-10-08 09:16:52
XX/112/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa realizującego projekt pn Wieś plecie i pitrasi w ramach Priorytetu VII Programu Promocja integracji społecznej 2008-10-08 09:08:13
XX/111/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-10-08 09:03:01
XIX/110/2008 w sprawie ustalenia pełnomocnika w sprawach cywilnoprawnych pomiędzy Burmistrzem Nowego Warpna Panem Władysławem Kiraga a Gminą Nowe Warpno 2008-07-23 06:58:04
XIX/109/2008 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2008-07-23 06:55:25
XIX/108/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-07-23 06:51:29
XVIII/107/2008 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-06-19 14:48:03
XVIII/106/2008 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Nowe Warpno 2008-06-19 14:46:48
XVIII/105/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-06-19 14:44:42
XVII/104/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/099/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2008r w sprawie realizacji inwestycji „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie” 2008-05-08 12:45:20
XVII/103/2008 w sprawie wysokości składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „DOBRE GMINY” 2008-05-08 12:44:22
XVII/102/2008 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-05-08 12:43:24
XVII/101/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno 2008-05-08 12:42:41
XVI/100/2008 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowe Warpno 2008-04-01 13:16:53
XVI/099/2008 w sprawie realizacji inwestycji „ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie” 2008-04-01 13:16:06
XVI/098/2008 w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2013 2008-04-01 13:10:27
XVI/097/2008 zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-04-01 13:06:10
XV/096/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/076/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-02-28 13:26:15
XV/095/2008 w sprawie odwołania sekretarza gminy Nowe Warpno 2008-02-28 13:25:07
XV/094/2008 w sprawie określenia limitu przyznanych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami 2008-02-28 13:24:22
XV/093/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „DOBRE GMINY” 2008-02-28 13:22:30
XV/092/2008 w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno 2008-02-28 13:19:29
XV/091/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2009 2008-02-28 13:09:12
XV/090/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2008-02-28 13:03:50
XV/089/2008 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-02-28 13:00:46
XIV/088/2008 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-01 12:26:46
XIV/087/2008 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-02-01 12:25:20
XIV/086/2008 w sprawie kierunków działania burmistrza odnoszących się do przejęcia nieruchomości 2008-02-01 12:23:29
XIV/085/2008 w sprawie wniosku o komunalizację gruntu należącego do Skarbu Państwa 2008-02-01 12:16:11
XIV/084/2008 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Nowe Warpno 2008-02-01 12:14:46
XIV/083/2008 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek 2008-02-01 12:11:21
XIV/082/2008 w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi 2008-02-01 12:06:25
XIV/081/2008 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-02-01 12:03:41
XIV/080/2008 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-02-01 11:59:51