Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja Nr XIII z dnia 27.12.2007 r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD

 

XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

W NOWYM WARPNIE Z DNIA

27 GRUDNIA 2007r.

 

 

 

OBRADY XIII SESJI ROZPOCZĘTO O GODZINIE 16.36

 

AD.1 Sprawy regulaminowe :

 

a) otwarcie obrad ;

 

Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził jej przewodniczący Grzegorz Grochecki.

 

b) stwierdzenie quorum;

 

Zgodnie z listą obecności (zał. 1) obecnych było 11 radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

 

W obradach XIII Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, p.o. Dyrektor ZGK, Kierownik OPS (zał.2), sołtys sołectwa Warnołęka (zał. 3),oraz goście (zał. 4).

 

c) zatwierdzenie porządku obrad;

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przedstawił proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianami (zał.5).

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia ze zmianami.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA PORZĄDEK POSIEDZENIA.

(11 radnych)

 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 

Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia jednogłośnie.

 

AD.2 Interpelacje radnych.

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.3 Informacja Burmistrza o swojej działalności.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami (zał. 6).

 

AD.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały, wraz z uchwałami z Regionalnej Izby Kontroli (zał.7).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał.8).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Głos zabrała Skarbnik gminy objaśniając zmiany.

Radny Sylwester Getka zadał pytania dotyczące poziomu zadłużenia gminy, wolnych środków, spłaty kredytu z Funduszu Ochrony Środowiska.

Na pytania odpowiadała Skarbnik gminy.

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr XIII/071/2007 W SPRAWIE: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008; (zał. 9)

(za-10

przeciw-1

wstrzymało się-0)

 

AD.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok;

 

a). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przedstawił projekt uchwały (zał.10).

 

b). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie poprosił o odczytanie stanowisk Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Polityki Społecznej.

Stanowiska odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał. 11).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d) Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu w/w uchwały w poprawionej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/072/2007 W SPRAWIE: zmiany uchwały Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok; (zał. 12).

 

AD.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.13).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał.14).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr XIII/073/2007 W SPRAWIE: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi;(zał.15).

(za-7

przeciw-2

wstrzymało się-2)

 

AD.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 16).

Wyjaśnień udziela kierownik OPS Teresa Szybka.

 

b). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/074/2007 W SPRAWIE: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

(zał.17)

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

 

AD.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 18).

Wyjaśnień udziela Skarbnik gminy.

 

b). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/075/2007 W SPRAWIE: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok; (zał. 19)

 

AD.9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 20).

 

b). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Głos zabrała Skarbnik gminy.

 

c). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/076/2007 W SPRAWIE: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007; (zał. 21)

 

AD.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.22).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał.23).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/077/2007 W SPRAWIE: zmiany uchwały w sprawie inkasa (zał.24)

 

AD.11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.25).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał.26).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Głos w sprawie zabrał radny Sylwester Getka.

Na pytanie odpowiedział Burmistrz.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

Radny Sylwester Getka złożył wniosek na piśmie (zał. 27)

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku.

Wniosek został odrzucony.

(za-1

przeciw-10

wstrzymało się-0)

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/078/2007 W SPRAWIE: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata; (zał.28)

 

AD.12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały,oraz protokół Komisji Rekrutacyjnej (zał.29).

Konkurs na kierownika USC wygrała Pani Romana Makowska.

 

b) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

c). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXIII/079/2007 W SPRAWIE: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;(zał. 30)

(za-10

przeciw-0

wstrzymało się-1)

 

AD.13 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych;

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.14 Zapytania i wolne wnioski;

 

Radny Jarosław Jaguszewski zapoznał zebranych o problemach które zostaly mu przedstawione na dyżurze.

Radny Grzegorz Grochecki odczytał pismo od Barbary Wiktorowskiej.

Burmistrz wyjaśnia.

Radny Sylwester Getka- uwagi dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Zenon Owczarek- Prośba o zwrócenie uwagi na wyłożony projekt zagospodarowania przestrzennego.

Pan Kłys- sprawy Różne.

 

AD.15 Sprawy organizacyjne;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się pod koniec stycznia .

 

AD.12 Zamknięcie obrad;

 

Przewodniczący Rady w Nowym Warpnie zamyka posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLANT ZATWIERDZIŁ

 

 

......................................... ....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 17-01-2008 09:45:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 15:16:04