Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
148 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2009-01-21 10:39:35
147 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2009-01-21 10:32:57
146 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-01-08 09:36:34
145 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2008-12-31 10:06:52
144 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:43:42
143 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego pn. Orlik 2012 w Nowym Warpnie - Podgrodzie 2008-12-29 14:34:06
142 w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Warpnie przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 687/1 o pow. 1,1176 ha 2008-12-29 14:28:22
141 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-12-29 14:24:09
140 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:17:55
139 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-29 14:12:43
138 w sprawie wyznaczenia wolnych dni od pracy w 2009 roku 2008-12-29 14:07:22
137 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-12-29 13:59:46
136 w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:56:59
135 zmiany zarządzenia nr 106/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:49:49
134 w sprawie zmiany zarządzenia nr 080/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:46:46
133 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:50:54
132 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-12-16 09:41:15
131 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2008-12-16 09:37:28
130 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2008-12-16 09:33:31
129 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:29:31
128 w sprawie odbioru osadów ściekowych 2008-12-16 09:26:37
127 w sprawie ustalenia stawek opłat udrożnienia kanalizacji 2008-12-16 09:23:33
126 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2008-12-16 09:18:30
125 w sprawie plombowania wodomierzy 2008-12-16 09:10:30
124 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:07:48
123 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:02:08
122 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-12-16 08:58:09
121 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:54:59
120 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-12-16 08:47:53
119 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:42:49
118 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2008-12-16 08:37:32
117 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-16 08:29:22
116 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2008-11-05 13:53:26
115 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2008-11-05 13:48:03
114 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne, na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie i usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne 2008-11-05 13:38:33
113 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-11-05 13:32:57
112 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2008-11-05 13:13:56
111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-11-05 13:06:12
110 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu stanowisk Urzędu Gminy Nowe Warpno, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych 2008-11-05 13:01:32
109 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-11-05 12:52:41
108 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:43:55
107 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:37:14
106 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:30:17
105 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-11-05 12:13:16
104 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Gawryszak do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-19 17:51:01
103 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-10-19 17:47:40
102 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej związanej z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem 2008-10-11 19:39:45
101 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedyńczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:37:37
100 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:33:22
099 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-10-11 19:26:15
098 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-11 19:25:19
097 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:21:22
096 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2008-10-11 19:19:34
095 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2008-10-11 19:08:10
094 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 2008-09-30 14:22:46
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie - osiedle Podgrodzie Północ 2008-09-30 14:22:11
092 w sprawie umowy dzierżawy pomieszczeń gospodarczych 2008-09-30 14:19:52
091 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-09-12 10:57:42
090 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-09-08 12:08:25
089 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2008-09-03 14:10:53
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:56
087 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:05
086 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:08:08
085 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie ? osiedle Podgrodzie Północ 2008-08-28 12:14:14
084 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-08-28 12:12:48
083 w sprawie powołania koordynatora ds. czynnego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 2008-08-28 12:11:37
082 w sprawie zmiany i utraty mocy zarządzenia 2008-08-28 12:10:29
081 w sprawie umowy dzierżawy lokalu 2008-08-28 12:09:46
080 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:08:39
079 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-08-28 12:07:25
078 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Burmistrza do podpisywania oświadczeń woli 2008-08-28 12:04:27
077 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:03:10
076 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2008-08-28 11:48:18
075 w sprawie umowy dzierżawy garażu 2008-08-08 11:49:47
074 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-08 11:46:42
073 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-07-29 14:17:34
072 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-07-29 14:16:59
071 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-07-23 07:08:25
070 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:04:53
069 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-07-23 07:03:18
068 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:01:38
067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska w ramach projektu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Nowym Warpnie - Podgrodziu 2008-07-23 07:00:21
066 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu Moje Boisko-Orlik 2012 2008-06-19 14:42:00
065 w sprawie unieważnienia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-19 14:41:07
064 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-19 14:39:36
063 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-12 12:41:44
062 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-06-11 11:22:02
061 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-06-11 10:49:31
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2008-06-11 10:47:26
059 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybieprzetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-06-03 14:14:35
058 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-03 14:12:12
057 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-06-03 14:11:07
056 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-06-03 14:09:59
055 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-05-08 13:00:28
054 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-05-08 12:59:17
053 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-05-08 12:58:28
052 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:54:37
051 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:53:36
050 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:51:56
049 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-28 11:30:21
048 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-04-28 11:29:37
047 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:28:45
046 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:59
045 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:38
044 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:47
043 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:00
042 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:25:00
041 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:24:29
040 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:23:44
039 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:22:56
038 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Urzędu Gminy Nowe Warpno 2008-04-28 11:08:34
037 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Polskiego Projektu 400 Miast 2008-04-17 11:11:14
036 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-04-17 11:09:49
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-17 11:07:58
034 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego w Nowym Warpno 2008-03-26 14:38:11
033 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażna własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-26 14:36:58
032 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu garażu 2008-03-26 14:35:41
031 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-19 12:05:35
030 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:59
029 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:31
028 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:15:36
027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-18 15:09:45
026 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-03-03 16:54:46
025 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-03-03 14:03:45
024 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-03-03 14:01:44
023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:57:02
022 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:55:50
021 w sprawie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:53:39
020 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-03-03 13:49:01
019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-02-28 14:46:20
018 w sprawie ogłoszenia przetargu na usunięcie skutków wichury 2008-02-28 09:56:44
017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.gospodarki nieruchomościami 2008-02-28 09:55:59
016 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-23 12:58:47
015 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-02-23 12:58:09
014 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty stałej za dziecko uczęszczające do Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-02-18 15:15:11
013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2008-02-18 15:14:14
012 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-02-18 15:13:12
011 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-02-18 15:07:56
010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds.obsługi rady 2008-02-01 11:57:00
009 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2008-02-01 11:54:54
008 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2008-02-01 11:54:05
007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-02-01 11:52:56
006 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-02-01 11:52:06
005 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 2008-02-01 11:51:10
004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-01 11:46:48
003 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2008-02-01 11:45:47
002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-01-22 09:23:33
001 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-01-08 13:36:27