Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 046 w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa


ZARZĄDZENIE NR 046/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas

zewnętrznego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) - zarządzam, co następuje

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie

podwyższenia stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie, ustala się stały dyżur burmistrza.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznaczam Panią Ewę Szumską.

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza określa instrukcja.

§ 4. Zobowiązuje się Panią Ewę Szumską do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru do:

a) technicznych środków łączności,

b) niezbędnych środków transportu wraz z kierowcami,

c) sprzętu i materiałów biurowych,

d) miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 046/2007 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 18.06.2007

INSTRUKCJA

DZIAŁANIA STAŁEGO DUŻURU BURMISTRZA GMINY

NOWE WARPNA

NA CZAS ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZENSTWA PAŃSTWA I WOJNY.

1. Zasady ogólne

Zadaniem stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych odpowiednio w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Nowe Warpno. W szczególności do zadań stałego dyżuru należy;

1) przyjmowanie zadań, poleceń i informacji od ogniw kierowania państwem, odpowiednio szczebla

wojewódzkiego i natychmiastowe ich przekazywanie Burmistrzowi Gminy,

2) szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości

obronnej w Gminie,

3) zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w Gminie,

4) przekazywanie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego; Burmistrzowi Gminy, kierownikom

podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom

organizacyjnym, społecznym wytypowanym do wykonywania określonych zadań obronnych,

mającym swoją siedzibę na terenie gminy.

5) przekazywanie decyzji Burmistrza Gminy zainteresowanym.

Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują;

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na terenie gminy,

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów, w sprawie uruchomienia określonych

zadań wynikających z wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa

oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas

podwyższania gotowości obronnej państwa.

Skład osobowy stałego dyżuru wyodrębnia następujące stanowiska;

1) kierownik stałego dyżuru 1 osoba

2) dyżurni 3 osoby

3) pomocnicy dyżurnych 3 osoby

Skład osobowy stałego dyżuru z podziałem na poszczególne zmiany, określa załącznik nr 1

do instrukcji.

Dyżurnych i pomocników dyżurnych, spośród osób wyznaczonych do składu osobowego stałego dyżuru, wyznacza Burmistrz na wniosek Kierownika stałego dyżuru.

Grafik pełnienia służby przez skład osobowy stałego dyżuru określa załącznik nr.2 do instrukcji.

Stały dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest,w ciągu 24 godzin,na trzy zmiany;

1) pierwsza zmiana od godz.6.00 do godz.14.00

2) druga zmiana od godz. 14.00 do godz.22.00

3) trzecia zmiana od godz.22.00 do godz. 6.00

lub w zależności od miejscowych potrzeb według ustaleń, z uwzględnieniem ust.5 wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z listopada 2005 r. w sprawie stałych dyżurów.

Jedna zmiana stałego dyżuru zawsze powinna składać się z dwóch osób; dyżurnego i pomocnika dyżurnego.

Stały dyżur może być uruchamiany;

1) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i wojny, w pełnym lub ograniczonym zakresie, w celu;

a) wykonania określonych zadań na rzecz Sił Zbrojnych,

b) realizacja zadań na rzecz centralnych i wojewódzkich organów państwa,

c)na potrzeby szkoleniowe.

2) uruchamianie stałego dyżuru następuje po otrzymaniu przez Burmistrza gminy, wiadomości

odpowiednio od Prezesa Rady Ministrów lub Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej

za pomocą technicznych środków łączności lub osobiście przez osoby posiadające pisemne

upoważnienie wydane przez organ uprawniony do uruchomienia stałego dyżuru tj;

a) Ministra Obrony Narodowej,

b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Uruchomienia stałego dyżuru dokonuje Burmistrz gminy.

Dla potrzeb szkoleniowo-treningowych/w czasie stałej gotowości obronnej państwa/uruchomienie stałego dyżuru zarządza Burmistrz Gminy.

Ustalenia szczegółowe

Czynności osoby obsługującej w godzinach pracy, sekretariat Burmistrza Gminy o otrzymaniu decyzji, polecenia zakodowania sygnału w sprawie uruchomienia stałego dyżuru.

1) zanotowanie treści przekazanej informacji,

2) zanotowanie nazwiska osoby i przekazującej informacje, jej funkcję i numer telefonu,

3) zanotowanie nazwiska i numeru upoważnienia w przypadku przekazania decyzji przez osobę

upoważnioną,

4) natychmiastowe powiadomienie o otrzymanej informacji burmistrza gminy i dalsze wykonywanie

czynności zgodnie z jego poleceniami.

Zasady uruchamiania i przyjęcia dyżuru

Uruchamiając lub przyjmując stały dyżur należy;

1) pobrać dokumenty przyjmując stały dyżur, zgodnie z zamieszczonym w nich opisem

dokumentów,

2) przyjąć wyposażenie pomieszczeń, w których pełniony będzie stały dyżur, zgodnie z opisem,

3) zapoznać się z instrukcją działania stałego dyżuru i przystąpić do pracy,

4) zapoznać się z Instrukcją działania stałego dyżuru

5) przyjąć od zmiany zdającej;

a) dokumenty stałego dyżuru zgodnie z opisem,

b) wyposażenie pomieszczeń zgodnie z opisem,

6) zapoznać się z aktualną sytuacją na obszarze gminy, w tym o miejscu pobytu burmistrza gminy.

7) sprawdzić funkcjonowanie technicznych środków łączności, i nawiązać łączność ze służbami

dyżurnymi;

a) organów nadrzędnych wyszczególnionych w wykazie numerów telefonów

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, stanowiącym załącznik nr.3

do instrukcji,

b) organów współdziałających, wyszczególnionych w wykazie numerów telefonów

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, stanowiącym załącznik nr. 3

do instrukcji,

8) sprawdzić stan dyżurnych środków transportu z kierowcami,

9) potwierdzić podpisem, na meldunku zmiany zdających stały dyżur,

10) złożyć meldunek o objęciu służby kierownikowi stałego dyżuru.

Zmiana zdająca stałego dyżuru zobowiązana jest;

1) sporządzić, w formie pisemnej, meldunek z przebiegu służby pełnionego stałego dyżuru,

2) zapoznać zmianę przyjmującą dyżur z sytuacją na terenie województwa zachodniopomorskiego,

powiatu i gminy oraz otrzymanymi zadaniami,

3) przekazać zmianie przyjmującej dyżur wszystkie sprawy nie załatwione i wskazać sposób

ich załatwienia,

4) poinformować zmianę przyjmującą dyżur o miejscu pobytu burmistrza gminy oraz wydanych

przez niego dyspozycjach.

Do obowiązków zmiany pełniącej dyżur należy;

1) sprawne działanie mające na celu przekazanie otrzymanych zadań, poleceń lub wiadomości

ze szczebla nadrzędnego burmistrzowi gminy,

2) stała znajomość aktualnej sytuacji na terenie gminy, a szczególnie sytuacji obronnej

i ekonomicznej, oraz wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji w zakresie organizacji

i prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach powstałych zniszczeń, katastrof i klęsk żywiołowych,

3) przekazanie zmianie przejmującej dyżur dokumentów, środków łączności i wyposażenia

pomieszczeń,

4) prowadzenie ewidencji podejmowanych decyzji, poleceń i informacji przez burmistrza gminy -

oraz przekazanie ich adresatom zgodnie z treścią wg. kolejności;

a) działalność przeciwnika,

b) powstałe straty,

zadania gospodarcze,

c) inne

5) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez służbę łączności i alarmowania nasłuchu,

przyjmowania sygnałów ostrzegania o zagrożeniu,

6) dokładna znajomość miejsca pobytu burmistrza gminy,

7) czuwanie nad utrzymaniem w sprawności środków łączności znajdujących się w dyspozycji stałego

dyżuru, a w przypadku stwierdzenia usterek spowodowanie ich usunięcia,

8) współdziałanie z właściwym- posterunkiem Policji w zakresie ochrony oraz obrony Stanowiska

Kierowania w Dotychczasowym Miejscu Pracy.

Zadania osób wchodzących s skład stałego dyżuru i ich bezpośrednie

podporządkowanie służbie

1) kierownik stałego dyżuru;

a) podlega bezpośrednio burmistrzowi gminy,

b) do jego obowiązków należy;

- sprawowanie nadzoru w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia

funkcjonowania stałego dyżuru,

- wydawanie poleceń dyżurnym w sprawach związanych z pełnieniem dyżuru,

- organizowanie pracy stałego dyżuru, przyjmowanie meldunków o zdaniu i przyjęciu dyżuru,

kontrola przebiegu dyżuru,

- utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru,

- opracowanie na podstawie meldunków zbiorczych informacji dla burmistrza gminy,

- systematyczne szkolenie składu osobowego stałego dyżuru,

- zapewnienie w miarę potrzeb, środków materiałowych i technicznych niezbędnych do właściwego

funkcjonowania stałego dyżuru,

- czuwanie nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie zadań wykonywanych

przez stały dyżur,

- współpraca z policją w zakresie ochrony Stanowiska Kierowania w Dotychczasowym Miejscu

Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy (SK w DMP i ZMP)

dyżurny stałego dyżuru;

- podlega bezpośrednio kierownikowi stałego dyżuru

do jego obowiązków należy;

- przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji i decyzji wpływających od organów nadrzędnych,

współdziałających, i innych oraz przekazywanie ich burmistrzowi gminy, kierownikowi jednostki

organizacyjnej lub innym wskazanym adresatom;

- sprawdzanie i przyjmowanie technicznych środków łączności znajdujących się w pomieszczeniu

stałego dyżuru,

- dokonywanie wpisów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru oraz dzienniku meldunków

zdania i przyjęcia stałego dyżuru

- sporządzanie meldunków z przebiegu służby i przedstawienie ich podczas zdawania służby

kierownikowi stałego dyżuru,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-06-2007 12:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 26-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 28-06-2007 12:24:04