Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 043 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno


ZARZĄDZENIE NR 043/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 04 czerwca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr V/032/2007 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej w Nowym Warpnie - zarządzam, co następuje

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

zabudowaną nieruchomość oznaczonej jako działka nr 1023 o powierzchni 0,7934 ha, obręb nr 1

Nowe Warpno z przeznaczeniem na działalność związaną z wodną turystyką morską i śródlądową

2. Ogłoszenie om przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 043/2007 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 04.06.2007

Nowe Warpno, dnia 04.06.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu pisemnym nieograniczonym

B u r m i s t r z

Gminy Nowe Warpno

ogłasza

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1023 o powierzchni 0,7934 ha obręb nr 1 miasta Nowe Warpno

z przeznaczeniem na działalność związaną z wodną turystyką morską i śródlądową

I. Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca zobowiąże się do:

a) urządzenia (wybudowania) przez dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt mariny,

b) wyposażenie przez dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt mariny w niezbędne

wyposażenie takie jak: sanitariaty, prysznice, dostęp do wody pitnej, podłączenie do energii

elektrycznej, urządzenia portowo - remontowe, zaplecze gastronomiczne,

c) w realizacji zamierzeń inwestycyjnych oprze się na pracownikach z rejonu Gminy Nowe Warpno.

W przypadku braku pracowników spełniających określone kwalifikacje, dzierżawca będzie mógł

zatrudnić pracowników z innych gmin, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie

Burmistrza Gminy Nowe Warpno,

d) zagwarantowania rybakom zrzeszonym w spółce RYB-WAR korzystania z nabrzeża i urządzeń

niezbędnych dla ich działalności.

II. Nieruchomość jest obciążona hipotecznie z tytułu umowy kredytu udzielonego

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie.

III. Z całości wydzierżawionej nieruchomości będzie wydzielona lodownia, którą będą użytkować

rybacy zrzeszeni w spółce RYB-WAR.

IV. Do obowiązku dzierżawcy będzie należało uzyskanie we własnym zakresie stosownych zezwoleń

związanych z przebudową istniejącej infrastruktury lub budowy nowej infrastruktury.

V. Z tytułu prowadzonej dzierżawy dzierżawca będzie miał prawo do:

a) pobierania wpływów finansowych od osób korzystających z mariny,

b) wykonywania działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie.

Dzierżawca może poddzierżawiać przedmiot dzierżawy osobom trzecim po uprzednim uzyskaniu

zgody od Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

VI. Z tytułu dzierżawy na dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania:

a) roczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 2,27 zł/1m2 plus stawka podatku VAT, płatny

w ratach miesięcznych.

W okresie inwestowania, który nie może przekroczyć pięciu lat od dnia podpisania umowy,

wydzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu w formie jednostronnego

oświadczenia woli - zarządzenia Burmistrza - z początkiem każdego roku kalendarzowego,

w wysokości nie przekraczającej wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług

konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego

przez Prezesa GUS.

b) po zakończeniu okresu inwestowania stawka czynszu dzierżawnego będzie wynosić rocznie

40.000,00 zł plus stawka podatku VAT, płatny w miesięcznych ratach.

Stawka ta będzie waloryzowana w formie jednostronnego oświadczenia woli - zarządzenia

Burmistrza - z początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości nie przekraczającej

wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech

kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

c) podatku od nieruchomości określoną w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie

podatków i opłat lokalnych. Opłata ta zostanie pomniejszona o wartość podatku należnego

od budynków i gruntów pod nimi, będących w użytkowaniu rybaków ze spółki RYB-WAR,

za który będą zobowiązani uiścić należny podatek do budżetu gminy.

VII. Oferta winna zawierać:

a) imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

d) proponowany czas na jaki mam być zawarta umowa dzierżawy, nie dłuższy niż 10 lat,

e) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy,

f) pisemne zobowiązania się do wykonania czynności określonych w pkt I,

g) informacje o innych zamierzeniach inwestycyjnych jakie zamierza realizować na dzierżawionym

terenie oprócz wymienionych w pkt I.

h) harmonogram realizacji zamierzeń inwestycyjnych (wg wzoru) z podaniem terminu rozpoczęcia

i zakończenia poszczególnych części harmonogramu wraz z planowanymi nakładami, które będą

stanowiły integralną część umowy. Nie przedstawienie w/w harmonogramu będzie skutkować

odrzuceniem oferty.

VIII. Stawka czynszu dzierżawnego, o którym mowa w pkt VI lit a), może zostać obniżona w okresie

inwestowania o 25 % na wniosek dzierżawcy, pod warunkiem terminowej realizacji harmonogramu

o którym mowa w pkt VII lit. h)

IX. Dzierżawcą działki gruntu zostanie osoba fizyczna lub prawna, która przyjmie do realizacji

wszystkie warunki Gminy Nowe Warpno ujęte w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi

najkorzystniejszą ofertę zagospodarowania terenu.

X. Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu będzie uiszczenie wpłaty na rzecz

wydzierżawiającego w terminie do dnia 4 lipca 2006 r. do godz. 1400 wadium w pieniądzach

w wysokości 5.000 złotych, słownie: pięć tysięcy złotych, na konto Urzędu Gminy Nowe Warpno

w BPSA O/Okr. w Szczecinie nr 04132018303173354820000001

Wadium to zostanie zaliczone na poczet opłaty czynszu dzierżawnego za pierwszy rok

obowiązywania umowy i nie podlega obniżeniu na zasadach określonych w pkt VIII.

W przypadku uchylania się ustalonego dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy w terminie

siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „MARINA” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Warpno najpóźniej

do dnia 4 lipca 2007 roku do godz. 1400.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omawianiu warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert

i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się

w dniu 6 lipca 2007 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Nowe Warpno

przy pl.Zwycięstwa 1.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 6 lipca 2007 roku.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy

Nowe Warpno pokój nr 5, telefon (091) 3129660 lub mail urzad@nowewarpno.pl .

Burmistrz Gminy Nowe Warpno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wzór

harmonogramu realizacji zamierzeń inwestycyjnych

lp

nazwa zadania inwestycyjnego

data rozpoczęcia

data zakończenia

planowane nakłady finansowe

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 043/2007 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 04.06.2007

UMOWA dzierżawy

zawarta w dniu .............. 2007 r.

pomiędzy Gminą Nowe Warpno z siedzibą w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, zwaną dalej "Wydzierżawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza - Władysława Kiragę,

a ................... prowadzącym ............................ z siedzibą w ............ zwanym dalej "Dzierżawcą”.

§ 1.1. Przedmiotem umowy jest nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 1023

o powierzchni 0,7934 ha obręb nr 1 miasta Nowe Warpno z przeznaczeniem na działalność związaną

z wodną turystyką morską i śródlądową.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy oraz stanu w jakim się znajduje, zawiera protokół

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 1 stanowi własność Gminy

Nowe Warpno i jest obciążony hipotecznie z tytułu umowy kredytu z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

§ 3.1. Wydzierżawiający wydzierżawia dzierżawcy określoną w § 1 nieruchomość na okres .. lat

(słownie ………. lat) za zapłatą rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 2,27 zł/1m2 (słownie

dwa złote 27/100 gr), płatnego w ratach miesięcznych. Do czynszu doliczany będzie podatek VAT

w wysokości ustalonej ustawowo.

2. Czynsz dzierżawny płatny jest za każdy miesiąc z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca

na konto Urzędu Gminy Nowe Warpno w BPSA O/Okr. w Szczecinie

nr 04132018303173354820000001

3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty

wydzierżawiającemu ustawowych odsetek,

4. W okresie inwestowania, który nie może przekroczyć pięciu lat od dnia podpisania umowy,

wydzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu w formie jednostronnego oświadczenia

woli - zarządzenia Burmistrza - z początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości

nie przekraczającej wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie

pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

5. Stawka czynszu dzierżawnego, o którym mowa w ust. 1 może zostać obniżona w okresie

inwestowania o 25 % na wniosek dzierżawcy, pod warunkiem terminowej realizacji harmonogramu,

o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b).

6. Po zakończeniu okresu inwestowania stawka czynszu dzierżawnego będzie wynosić rocznie

40.000,00 zł plus stawka podatku VAT, płatny w miesięcznych ratach.

Stawka ta będzie waloryzowana w formie jednostronnego oświadczenia woli - zarządzenia

Burmistrza - z początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości nie przekraczającej

wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech

kwartałów roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

7. Podatek od nieruchomości będzie płatny w terminach określonych ustawą.

§ 4. Po upływie okresu trwania niniejszej umowy strony mogą zawrzeć kolejną umowę dzierżawy

z możliwością przedłużenia pod warunkiem wykonania inwestycji zgodnie z harmonogramem prac

o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

w trybie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.

z 2002 r Nr 110, poz. 967), o ile taka zgoda będzie wymagana, bądź spełnieniu innych wymagań

prawnych, które zastąpią powyższą zgodę.

§ 5.1. Dzierżawca oprócz zapłaty czynszu zobowiązuje się do:

a) korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U.

z 2002 r Nr 110, poz. 967).

b) urządzenia (wybudowania) przez dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt budowli

i budynków trwale i nietrwale związanych z gruntem pełniącej funkcję mariny w terminie

określonym w harmonogramie dołączonym do oferty przetargowej dzierżawcy, stanowiący

załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

c) wyposażenia przez dzierżawcę we własnym zakresie i na własny koszt mariny w niezbędne

wyposażenie takie jak: sanitariaty, prysznice, dostęp do wody pitnej, podłączenie do energii

elektrycznej, urządzenia portowo - remontowe, zaplecze gastronomiczne w terminie określonym

w harmonogramie o którym mowa w pkt b),

d) zapewnienia przez okres trwania niniejszej umowy bezpłatnego użyczenia budynku lodowni,

nieodpłatnego korzystania z nabrzeża, urządzeń i gruntów niezbędnych dla rybaków zrzeszonych

w spółce RYB-WAR w celu niezakłóconego prowadzenia działalności rybackiej.

Niezbędny teren oraz nieruchomości są określone w umowie będącej załącznikiem nr 3 do niniejszej

umowy.

Podatek od nieruchomości za budynek lodowni oraz grunt pod nim będą opłacać rybacy ze spółki

RYB-WAR.

e) zatrudniania w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych w pierwszej kolejności pracowników

mieszkańców Gminy Nowe Warpno. W przypadku braku pracowników spełniających określone

kwalifikacje, dzierżawca będzie mógł zatrudnić pracowników z innych gmin, po uprzednim

pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

f) utrzymania na własny koszt przedmiotu dzierżawy przez okres jej trwania w taki sposób,

aby jego poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu, z wyjątkiem pogorszenia wynikającego

z normalnego zużycia rzeczy.

g) ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy,

a w szczególności podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem,

2. Przystosowania przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności określonej w ust.1 pkt b i c

dokona dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Dzierżawca może ponosić inne nakłady inwestycyjne powiększające wartość przedmiotu dzierżawy

po uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego.

4. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i po uzyskaniu

wymaganych pozwoleń i akceptacji wynikających z przepisów budowlanych.

§ 6. Z tytułu prowadzonej dzierżawy dzierżawca będzie miał prawo do:

a) pobierania wpływów finansowych od osób korzystających z mariny,

b) wykonywania działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie.

§ 7. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy

innej osobie do używania, ani też poddzierżawiać.

§ 8. Przelanie uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga pisemnej

zgody wydzierżawiającego.

§ 9.1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo kontroli, czy przedmiot dzierżawy jest użytkowany

w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz postanowieniom niniejszej umowy.

2. Dzierżawca zobowiązany jest na pisemny wniosek wydzierżawiającego do udostępniania

każdego roku przedmiotu dzierżawy celem przeprowadzenia kontroli przez organa Gminy

Nowe Warpno pod względem jego wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i przedkładania

pisemnej informacji o ponoszonych nakładach na przedmiot dzierżawy w zakresie rzeczowym

i finansowym do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

§ 10.1. Strony ustalają następujący adres do doręczeń:

1) Dzierżawca: ………………………………………………………………………….

2) Wydzierżawiający: Gmina Nowe Warpno, pl.Zwycięstwa 1

2. Brak zawiadomienia pisemnie drugiej strony o zmianie adresu skutkuje skutecznością doręczenia

wszelkich pism na adres wcześniej podany.

§ 11. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy dla miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.

§ 12.1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za uprzednim półrocznym okresem

wypowiedzenia.

2. Umowa może zostać rozwiązana za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia:

a) w przypadku likwidacji dzierżawcy,

b) zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawnego ponad dwa miesiące,

c) użytkowania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową, w szczególności opóźnienia

w realizacji zobowiązań określonych w § 5.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt b i c wydzierżawiający jest zobowiązany uprzedzić

dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu

lub wykorzystania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 13.1. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu z winy dzierżawcy, wówczas wydzierżawiający

może według swego wyboru zatrzymać ulepszenia za zapłatą, sumy odpowiadającej ich wartości

w chwili zwrotu z uwzględnieniem zużycia, z uwzględnieniem zobowiązań dzierżawcy wynikających

z § 5 niniejszej umowy lub zażądać przywrócenia stanu poprzedniego na koszt dzierżawcy.

W powyższej sytuacji wydzierżawiający ma również prawo naliczyć karę umowną w wysokości

odpowiadającej obniżeniu czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z § 3 ust. 5.

2. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu z winy wydzierżawiającego, wówczas dzierżawca może żądać

zwrotu kosztu wykonanych ulepszeń w wysokości odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu

z uwzględnieniem zużycia, pomniejszonych o nieuregulowane zobowiązania dzierżawcy

wynikających z § 3 niniejszej umowy.

3. Nie bierze się pod uwagę nakładów i prac na utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym.

§ 14.1. Po zakończeniu umowy wskutek rozwiązania, wygaśnięcia, dzierżawca zobowiązuje się

zwrócić wydzierżawiającemu jej przedmiot w stanie nie pogorszonym, wolnym od osób i rzeczy,

chyba że strony postanowią inaczej. Przejęcie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu

zdawczo-odbiorczego.

2. Jeżeli umowa dzierżawy wygasła lub uległa rozwiązaniu, a dzierżawca nie wydał przedmiotu

dzierżawy w terminie określonym przez wydzierżawiającego, wówczas wydzierżawiający naliczał

będzie opłatę z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy w podwójnej wysokości

ostatnio obowiązującego czynszu.

3. W takim wypadku wydzierżawiający ma prawo do naliczenia opłaty z tytułu bezumownego

używania nieruchomości oraz wezwania do jej uiszczenia w terminach według swojego wyboru.

§ 15. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

w postaci aneksu.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

§ 17. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Każda ze stron każdego egzemplarza umowy została parafowana przez obie strony.

................................................. ........................................................

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-06-2007 08:26:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-06-2007 08:26:44