Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 035 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie


 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 035/2007

 

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 18 maja 2007 roku

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowe Warpno, który stanowi załącznik

do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Uchylam Zarządzenie Nr 070/2005 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 29 czerwca 2005 r

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Warpno (zm. z 2005 r. Nr 120/2005;

z 2006 r. Nr 13/2006).

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty w Gminie Nowe Warpno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 035/2007 Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy Nowe Warpno

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY NOWE WARPNO

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowe Warpno zwany dalej „regulaminem” określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy,

2) organizację Urzędu Gminy,

3) zasady i tryb funkcjonowania Urzędu Gminy,

4) zakres działania Urzędu Gminy i poszczególnych referatów oraz stanowisk pracy w Urzędzie,

 

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno,

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Warpnie,

3) Burmistrzu, Z-cy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego -

należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Gminy Nowe Warpno, Z-cy Burmistrza Gminy

Nowe Warpno, Sekretarza Gminy Nowe Warpno, Skarbnika Gminy Nowe Warpno

oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Warpnie.

 

 

§ 3. 1. Urząd stanowi jednostkę organizacyjną, przy pomocy, której burmistrz i rada wykonują swoje

zadania.

2. Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań

spoczywających na gminie:

1) zadań własnych,

2) zadań zleconych,

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

i samorządowej

 

 

§ 4. 1. Kierownikiem urzędu jest burmistrz.

2. Urząd jest jednostką budżetową.

3. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

4. Siedzibą urzędu jest miejscowość Nowe Warpno.

 

 

§ 5. Burmistrz oraz pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi, do których mają

zastosowanie przepisy ustaw o pracownikach samorządowych.

 

 

§ 6. 1.Pracownicy urzędu podlegają bumistrzowi.

2. Z-ca Burmistrza kieruje pracą Urzędu w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia

przez niego obowiązków oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, organizuje pracę Urzędu

3. Burmistrz może powierzyć z-cy burmistrza lub sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu

określonych spraw gminy.

4. Skarbnik Gminy pełni funkcję głównego księgowego budżetu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

§ 7. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska i referaty pracy:

1) burmistrz,

2) z- ca burmistrza

3) sekretarz gminy,

4) skarbnik gminy,

5) referat ogólno-administracyjny,

6) biuro obsługi rady,

7) referat finansowy,

8) radca prawny,

9) samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej,

10) samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,

11) samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i p.poż.

12) referat ds. obronnych i obrony cywilnej,

13) Urząd Stanu Cywilnego

14) informatyk

15) pracownicy fizyczni,

 

 

§ 8. Na n/w stanowiskach dopuszcza się zatrudnienie pracownika na podstawie umowy-zlecenia

1) radca prawny,

2) informatyk,

3) inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) służebność wobec społeczności lokalnej i obywateli,

2) praworządności,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) wzajemnego współdziałania,

6) planowania pracy,

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,

8) kontroli wewnętrznej.

 

 

§ 10. 1. Pracownicy urzędu w wykonaniu swoich obowiązków i zadań urzędu, działają na podstawie

prawa i obowiązku są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy urzędu, w wykonaniu zadań urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć

obywatelom, gminie i państwu.

3. Pracownicy realizują zadania zgodnie z regulaminem w zakresie ich własności rzeczowej.

4. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany

i informacji, wzajemnych konsultacji i obsługi obywateli.

 

 

§ 11. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny

z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

§ 12. 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania,

podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności

za wykonywanie powierzonych im zadań.

2. Urzędem kieruje burmistrz, który jest kierownikiem urzędu jako zakładu pracy, przy pomocy

z-cy burmistrza, sekretarza i skarbnika.

3. Pracownicy referatów i poszczególnych stanowisk kierują nimi w sposób zapewniający optymalną

realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Wszyscy pracownicy współpracują ze sobą w realizacji zadań stojących przed gminą.

 

 

§ 13. W Urzędzie przeprowadza się kontrolę wewnętrzną, której celem jest zapewnienie prawidłowości

wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu zgodnie z przyjętymi

zasadami kontroli wewnętrznej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD

 

§ 14. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie:

wyboru, powołania, mianowania i umowy o pracę.

§ 15. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, prowadzą na poszczególnych stanowiskach

sprawy związane z realizacją zadań określonych w zakresie czynności.

 

 

§ 16. 1. Pracownicy urzędu wykonują zadania wspólne dla wszystkich stanowisk oraz zadania

podporządkowane dla poszczególnych stanowisk.

2. Do wspólnych zadań pracowników należą:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

2) współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie

gminy,

3) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,

4) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji,

5) przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,

6) wykonywanie zadań zleconych przez burmistrza, z-cę burmistrza i sekretarza.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZAKRES ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA

I SKARBNIKA

 

§ 17. Do kompetencji burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

5) ogłaszanie uchwał rady oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał rady,

7) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

8) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i zakładów budżetowych,

9) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych i wykonywanie zadań z tego wynikających,

10) załatwianie i odpowiadanie na interpelacje radnych, posłów i senatorów,

11) gospodarowanie funduszami będącymi w gestii urzędu,

 

 

12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu

oraz kierowników jednostek organizacyjnych w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,

13) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

 

§ 18. Zastępca burmistrza działa na podstawie upoważnienia lub pełni obowiązki burmistrza w razie

niemożliwości sprawowania funkcji przez burmistrza.

 

 

§ 19. Sekretarz w szczególności odpowiada za:

1) sprawne funkcjonowanie urzędu,

2) opracowywanie zakresów czynności pracowników urzędu,

3) wykonywanie zadań zleconych przez burmistrza,

4) prowadzenie dokumentacji urzędu,

5) terminowe załatwianie spraw przez urząd,

6) sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców gminy,

7) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,

8) wydawanie wszelkich wymaganych poświadczeń i zaświadczeń urzędowych,

9) organizowanie współpracy z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,

10) opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,

11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza,

12) prowadzenie rejestru aktów prawnych gminy.

 

 

§ 20. Skarbnik jest kierownikiem referatu finansów, w szczególności odpowiada za:

1) sporządzanie projektu budżetu gminy,

2) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,

3) przekazywanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,

4) kontrolowanie prawidłowego przebiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych gminy,

6) sporządzanie sprawozdania z działalności budżetowej i finansowej gminy.

7) opracowywanie zakresów czynności pracowników referatu finansowego.

8) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych

na jej podstawie.

9) opracowanie zakresów czynności pracowników referatu finansowego.

10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

 

§ 21. Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności odpowiadają za:

1) prowadzenie spraw cywilnych,

2) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

3) wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

4) prowadzenie rejestru wyborców,

5) wykonywanie obowiązków Kierownika USC,

6) prowadzenie spraw stanu cywilnego,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z porozumień zawartych z organami rządowymi.

 

 

§ 22. Pracownicy referatu ogólno-administracyjnego podlegają sekretarzowi i w szczególności

odpowiadają za:

1) obsługę biura rady,

2) obsługę kadrową pracowników urzędu,

3) prowadzenie biblioteki i archiwum zakładowego,

4) obsługę sekretariatu urzędu,

5) prowadzenie ewidencji pól namiotowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi

hotelarskie, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(Dz.U.z 2004 r Nr 223, poz.2268 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych

na jej podstawie.

6) udzielanie zezwoleń i nadzór nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych,

7) nadzór nad sprawami urlopowymi pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

8) nadzór nad pracą pracowników gospodarczych,

9) ewidencji umów na lokale użytkowe,

10) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,

11) prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

 

§ 23. Pracownicy referatu finansowego podlegają skarbnikowi i w szczególności odpowiadają za:

1) bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu

tej realizacji,

2) opłat lokalnych i innych dochodów gminy,

3) prowadzenie ewidencji mienia urzędu,

4) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

5) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,

6) kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy w tym sołectw

oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek podlegających radzie.

 

 

§ 24. Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s gospodarki przestrzennej i komunalnej podlega

sekretarzowi, w szczególności odpowiada za prowadzenie:

1) ewidencji i oznakowania ulic,

2) spraw związanych z planowaniem przestrzennym, przewidzianych ustawą kompetencyjną,

3) spraw dotyczących dróg gminnych oraz innych w zakresie zawartych porozumień,

4) spraw dotyczących budownictwa w zakresie zawartych porozumień i ustawy kompetencyjnej,

5) innych spraw wynikających z zawartych porozumień,

6) prowadzenia spraw dotyczących przeznaczenia terenów pod budownictwo.

 

 

§ 25. Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony

przeciwpożarowej, podlega sekretarzowi i w szczególności odpowiada za:

1) prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej,

2) kontrolę wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem i decydowanie o wyłączeniu

ich z produkcji rolnej,

3) zabezpieczenia przeciwpowodziowego i szkód popowodziowych,

4) ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami,

5) zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt,

6) prowadzenie spraw ogródków działkowych,

7) opiniowanie lokalizacji inwestycji w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

8) wnioskowanie o strefach ochronnych,

9) udział w programowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ochrony środowiska,

10) realizację zadań wynikających z ustaw w zakresie ochrony środowiska,

11) nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie

gminy,

12) nadzorowanie funkcjonowania sprzętu gaśniczego,

13) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych,

14) spraw lokalowych wynikających z ustawy kompetencyjnej.

 

 

§ 26. Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s gospodarki nieruchomościami podlega sekretarzowi,

w szczególności odpowiada za:

1) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,

2) prowadzenie spraw obrotu gruntami,

3) ewidencję gruntów i budynków,

4) rozgraniczenie, podział i wywłaszczanie nieruchomości,

5) wykonywanie innych działań zleconych przez organy rządowe,

6) prowadzenie spraw podatków.

 

 

§ 27. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega burmistrzowi i do jego zadań należy:
1) opracowanie i realizacja planu ochrony informacji niejawnych w gminie Nowe Warpno.
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
3) ochrona systemu sieci teleinformatycznej poprzez pion ochrony.
4) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu Miejskiego.
5) kontrole planowe i doraźne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
6) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu informacji w tym w urządzeniach

teleinformatycznych (komputerach).
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych

klauzulą ,,zastrzeżone” i „poufne”,
9) określenie stanowisk i rodzajów prac, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,

prowadzenie wykazu osób i stanowisk gdzie wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa.
10) prowadzenie postępowań sprawdzających z pracownikami mającymi dostęp do informacji

niejawnych.
11) nadzór nad pracownikiem prowadzącym tajną kancelarię.

 

 

§ 28. Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s ds. obronnych i obrony cywilnej podlega Burmistrzowi,

w szczególności odpowiada za organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną

w zakresie:

1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania i programowania obronnego,

2) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru urzędu, zapewnienie właściwego obiegu

decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez burmistrza,

3) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

4) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poboru,

5) prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia

mobilizacji i w czasie wojny,

6) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobowych

i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy

Nowe Warpno,

7) współdziałanie z innymi stanowiskami i zespołami Urzędu Gminy w Dobrej w zakresie realizacji

zadań Obrony Cywilnej,

8) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy Nowe Warpno,

przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i policją,

9) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy,

10) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach

organizacyjnych,

11) prowadzenie dokumentacji gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
12) prowadzenie tajnej kancelarii

13) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i informacji

niejawnych,

14) wykonywanie innych poleceń zwierzchników.

 

 

§ 29. Do obowiązków radcy prawnego należy w szczególności:

1) udzielanie porad prawnych,

2) sporządzanie opinii prawnej na piśmie,

3) opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym wszystkich projektów aktów

prawnych rady, burmistrza oraz decyzji administracyjnych,

4) na podstawie upoważnienia burmistrza reprezentowanie gminy w postępowaniach sądowych

i administracyjnych,

5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów.

§ 30. Informatyk podlega sekretarzowi, do jego obowiązków należy:

1) nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne

w gminie,

2) nadzór nad wprowadzeniem zaleceń Służb Ochrony Państwa dotyczących bezpieczeństwa

teleinformatycznego,

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,

4) opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących ochrony fizycznej systemów i sieci

teleinformatycznych,

5) opracowywanie indywidualnych haseł dostępu, comiesięczna ich zmiana oraz przechowywanie

kopii haseł,

6) kontrola poprawności wprowadzonych przez użytkowników systemu indywidualnych haseł

dostępów.

7) współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli

i ochrony informacji niejawnych,

8) nadzór nad prawidłową pracą sprzętu komputerowego w Gminie,

9) usuwanie drobnych awarii w pracy sprzętu komputerowego,

10) konserwacja sprzętu komputerowego,

11) zgłoszenie zapotrzebowania do budżetu gminy środków na zakup niezbędnego sprzętu

oprogramowania,

12) instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

13) współpraca z opiekunem programu FK,

14) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

 

§ 31. Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. bhp podlega sekretarzowi, w szczególności odpowiada

za:

1) kontrolę stanu bhp i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach,

3) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,

4) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy,

5) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków

wynikających z przyczyn i okoliczności tych wypadków,

7) prowadzenie rejestrów kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków

przy pracy stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywania wyników badań

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku,

8) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

9) sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,

10) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji firmy lub jej części, zgłaszanie

wniosków uwzględniających wymagania bhp

11) szkolenie pracowników w zakresie bhp:

  • instruktaż ogólny;

  • instruktaż stanowiskowy;

  • szkolenia okresowe.

ROZDZIAŁ VII

 

TRYB PRACY URZĘDU

 

§ 32. 1. Urząd Gminy obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. W poniedziałek od godz. 9.00-17.00

a pozostałe dni od 7.30-15.30. Soboty są wolne.

2. Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 17.00.

3. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

4. Burmistrz Gminy może wprowadzić inny wolny od pracy dzień, za odpracowaniem w innym

terminie (sobota).

 

§ 33. 1. Obowiązkiem pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy jest:

1) dbałość o dobre imię Urzędu i zaufanie społeczne,

2) dawanie przykładu kultury osobistej, skromność i taktowne postępowanie,

3) systematyczne podnoszenie wiedzy specjalistycznej w zakresie niezbędnym dla wykonywania

obowiązków,

4) poszanowanie obywateli, taktowne i życzliwe ich traktowanie oraz obiektywne, sprawne

rozpatrywanie i rozstrzyganie wnoszonych przez nich spraw,

5) przejawianie inicjatyw i operatywności,

6) ścisłe przestrzeganie regulaminu Urzędu, punktualności, staranności i dyscypliny pracy,

7) sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych,

8) pieczołowity stosunek do mienia komunalnego, zdecydowane przeciwdziałanie marnotrawstwu,

rozrzutności i niegospodarności.

2. Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

1) zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków,

2) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników,

umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez kierowanie na kursy i szkolenia

finansowane przez urząd,

3) nie dopuszcza się możliwości dofinansowania dokształcenia podjętego z inicjatywy pracownika,

4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

5) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników pracy,

6) przeciwdziałać mobbingowi polegającemu na uporczywym lub długotrwałym nękaniu

lub zastraszaniu pracownika. Pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może

dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną

krzywdę.

 

 

§ 34. 1.Pracownik urzędu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny pracy,

a w szczególności:

1) przychodzenia do pracy 5 minut przed otwarciem Urzędu i podpisywania listy obecności,

2) maksymalnego wykorzystywania czasu, sumiennego wykonywania obowiązków, wykorzystania

swojej wiedzy, wiadomości i uzdolnień osobistych,

3) zabrania się opuszczania stanowiska pracy w urzędzie bez uzyskania zgody burmistrza

lub sekretarza gminy, bądź kierownika referatu,

4) kategorycznie zabrania się przynoszenia, przechowywania oraz spożywania w urzędzie napojów

alkoholowych,

5) każdorazowe przebywanie poza terenem urzędu należy uwidocznić w rejestrze wyjść

z wcześniejszym poinformowaniem sekretarza lub kierownika referatu.

 

§ 35. 1. W przypadku nieobecności w pracy lub spóźnienia pracownik urzędu zobowiązany

jest bez dodatkowego upomnienia usprawiedliwić ten fakt zgłaszając powód burmistrzowi

lub sekretarzowi.

2. Powtarzające się przypadki absencji i spóźnień traktowane będą jako naruszenie dyscypliny pracy

i porządku.

 

 

§ 36. 1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości i na zasadach określonych

w Kodeksie Pracy.

2. Burmistrz w porozumieniu z sekretarzem opracowuje coroczny plan urlopów, uwzględniając

w nim interes zarówno urzędu jak i pracownika.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika lub urzędu, można stosować odstępstwa

od ustalonego planu.

4. Urlopy bezpłatne jak i okolicznościowe mogą być udzielane na zasadach określonych

przez Kodeks Pracy lub przepisy Prawa Pracy.

§ 37. 1. Pracownikom urzędu, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki i przejawiają inicjatywę

w pracy mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Kodeksie Pracy.

2. Pracownikom, którzy spełniają wyżej określone wymogi, burmistrz może przyznać:

  1. nagrodę pieniężną,

  2. pochwałę pisemną,

  3. dyplom uznania.

§ 38. Zgodnie z Kodeksem Pracy za nieprzestrzeganie przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,

przepisów BHP oraz przeciwpożarowych stosuje się:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany,

3) karę pieniężną.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE GMINY

§ 39. 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie

postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw obywateli,

kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą

pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

4. Kontrolę i koordynację działań pracowników w zakresie załatwienia indywidualnych spraw

obywateli sprawują kierownicy referatów i sekretarz.

 

 

§ 40. 1. Ogólne zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli reguluje kodeks

postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz inne przepisy szczególne, dotyczące

zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Sprawy wniesione do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

3. Sekretariat urzędu prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych, wpływających

do urzędu oraz z skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez burmistrza i sekretarza.

 

 

§ 41. 1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu

tygodnia i w określonych godzinach.

2. Sekretarz i skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach

swoich możliwości czasowych.

3. Pracownicy poszczególnych stanowisk organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu

całego dnia pracy urzędu.

4. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządza się protokoły.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 42. W urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna.

 

 

§ 43. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie sprawują:

1) Burmistrz w stosunku do wszystkich pracowników,

2) Sekretarz w sprawach organizacyjnych,

3) Skarbnik w sprawach gospodarki finansowej,

 

 

ROZDZIAŁ X

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

§ 44. Burmistrz osobiście podpisuje:

1) zarządzenia i okólniki,

2) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej,

3) odpowiedzi na interpelacje radnych,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych stanowisk pracy,

5) pisma kierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów innych gmin,

6) inne pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

7) zastrzeżone decyzje administracyjne, z zakresu administracji publicznej,

8) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.

 

 

§ 43

 

§ 45. Z-ca burmistrza podpisuje:

1) odpowiedzi na sprawy określone w § 44 w przypadku nieobecności burmistrza lub innych przyczyn

niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2) pisma i decyzje w sprawach powierzonych mu przez burmistrza.

 

 

§ 46. Burmistrz może upoważnić i pracowników do podpisywania pism i decyzji dotyczących spraw

pozostających w ich zakresie.

 

 

§ 47 Dokumenty i pisma przedkładane do podpisu członkom kierownictwa urzędu powinny być

podpisane i potwierdzone pieczątką imienną pracownika.

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 48. Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym do jego wprowadzenia.

 

 

§ 49. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

załącznik do regulaminu organizacyjnego

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

BURMISTRZ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-CA BURMISTRZA

1

 

SEKRETARZ GMINY

1

 

1

SKARBNIK GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

REFERAT FINANSOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT OGÓLNO ADMINISTRACYJNY

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. D/S ROLNICTWA, OCHR. ŚRODOWISKA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

RADCA PRAWNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. D/S GOSP. PRZESTRZ. I KOM

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. D/S GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

INFORMATYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO

D/S BHP

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

REF. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 22-05-2007 10:01:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 17-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-05-2008 14:34:38