Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 026/2007 w sprawie szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2007


ZARZĄDZENIE NR 026/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno

na rok 2007

Na podstawie art. 186, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmn. oraz uchwały z dnia 26 marca 2007 roku Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2007 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowość budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwoty wynikających z uchwały Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2007 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

własne budżetu na rok 2007

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

§

dotyczy

plan

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

186.422,00

razem rozdział 60016

186.422,00

Razem dział

Plan

600

186.422,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§

dotyczy

plan

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

14.000,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

127.000,00

0760

wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5.300,00

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

449.400,00

0920

pozostałe odsetki

3.000,00

razem rozdział 70005

598.700,00

Razem dział

Plan

700

598.700,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

§

dotyczy

Plan

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

400,00

razem rozdział 75011

400,00

Razem dział

Plan

750

400,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75414 obrona cywilna

§

dotyczy

Plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.000,00

razem rozdział 75414

7.000,00

Razem dział

Plan

754

7.000,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§

dotyczy

plan

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

800,00

razem rozdział 75601

800,00

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych

§

dotyczy

plan

0310

podatek od nieruchomości

830.000,00

0320

podatek rolny

2.000,00

0330

podatek leśny

134.000,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

12.000,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500,00

razem rozdział 75615

978.500,00

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§

dotyczy

plan

0310

podatek od nieruchomości

266.000,00

0320

podatek rolny

130.000,00

0340

podatek od środków transportowych

1.000,00

0360

podatek od spadków i darowizn

2.000,00

0370

podatek od posiadania psów

500,00

0430

wpływy z opłaty targowej

100,00

0440

wpływy z opłaty miejscowej

100,00

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.000,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

8.000,00

0690

wpływy z różnych opłat

1.000,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.000,00

razem rozdział 75616

415.700,00

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§

dotyczy

plan

0410

wpływy z opłaty skarbowej

3.000,00

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

27.000,00

razem rozdział 75618

30.000,00

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§

dotyczy

plan

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

417.376,00

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

500,00

razem rozdział 75621

417.879,00

Razem dział

Plan

756

1.842.876,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

806.863,00

razem rozdział 75801

806.863,00

rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

214.641,00

Razem rozdział 75807

214.641,00

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

§

dotyczy

plan

0920

pozostałe odsetki

1.100,00

razem rozdział 75814

1.100,00

Razem dział

Plan

758

1.022.604,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80104 przedszkola (Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie)

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

70.300,00

0920

Pozostałe odsetki

2.500,00

razem rozdział 80104

72.800,00

Razem dział

Plan

801

72.800,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

§

dotyczy

plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26.000,00

razem rozdział 85214

26.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

§

dotyczy

plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

49.000,00

razem rozdział 85219

49.000,00

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej)

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

3.500,00

razem rozdział 85228

3.500,00

rozdział 85295 pozostała działalność (Ośrodek Pomocy Społecznej)

§

dotyczy

plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.000,00

razem rozdział 85295

10.000,00

Razem dział

88.500,00

852

88.500,00

OGÓŁEM DOCHODY

PLAN

3.819.302,00

DOCHODY

związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na rok 2007

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie)

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

32.000,00

razem rozdział 75011

32.000,00

Razem dział

Plan

750

32.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie)

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

264,00

razem rozdział 75101

264,00

rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.585,00

razem rozdział 75109

2.585,00

Razem dział

Plan

751

2.849,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

535.000,00

razem rozdział 85212

535.000,00

rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.000,00

razem rozdział 85213

4.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20.000,00

razem rozdział 85214

20.000,00

Razem dział

Plan

852

559.000,00

RAZEM DOTACJE

PLAN

593.849,00

WYDATKI

asne na rok 2007

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01030 izby rolnicze

Gmina

§

dotyczy

plan

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.640,00

razem rozdział 01030

2.640,00

Razem dział

Plan

010

2.640,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdział 40002 dostarczanie wody

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

29.900,00

Razem rozdział 40002

29.900,00

Razem dział

Plan

400

29.900,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

24.000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00

razem rozdział 60016

44.000,00

Razem dział

Plan

600

44.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gmina

§

dotyczy

plan

4270

zakup usług remontowych

45.000,00

4300

zakup usług pozostałych

47.000,00

razem rozdział 70005

92.000,00

Razem dział

Plan

700

92.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

77.500,00

razem rozdział 71004

77.500,00

rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

6.000,00

razem rozdział 71014

6.000,00

Razem dział

Plan

710

83.500,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Gmina

§

dotyczy

plan

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

29.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

5.300,00

4120

składki na Fundusz Pracy

710,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4410

podróże służbowe krajowe

200,00

4810

rezerwy

500,00

razem

35.810,00

razem rozdział 75011

35.810,00

rozdział 75022 rada gminy

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

30,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32.000,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

9.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

670,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

1.830,00

4120

składki na Fundusz Pracy

250,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.600,00

4300

zakup usług pozostałych

500,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.000,00

4420

podróże służbowe zagraniczne

2.000,00

4810

rezerwy

400,00

razem

50.280,00

razem rozdział 75022

50.280,00

rozdział 75023 urząd gminy

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

600,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

422.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

35.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

79.000,00

4120

składki na Fundusz Pracy

11.000,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

9.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

40.000,00

4260

zakup energii

11.000,00

4270

zakup usług remontowych

5.000,00

4300

zakup usług pozostałych

152.352,00

4410

podróże służbowe krajowe

19.200,00

4420

podróże służbowe zagraniczne

3.000,00

4430

różne opłaty i składki

3.500,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15.000,00

4810

rezerwy

4.000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.100,00

razem

829.752,00

razem rozdział 75023

829.752,00

rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4300

zakup usług pozostałych

5.000,00

razem

10.000,00

razem rozdział 75075

10.000,00

Razem dział

Plan

750

925.842,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

200,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

8.800,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

250,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.600,00

4120

składki na Fundusz Pracy

220,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

500,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

26.000,00

4260

zakup energii

2.000,00

4270

zakup usług remontowych

7.000,00

4300

zakup usług pozostałych

4.100,00

4410

podróże służbowe krajowe

200,00

4430

różne opłaty i składki

4.200,00

4810

rezerwy

200,00

razem

55.270,00

razem rozdział 75412

55.270,00

rozdział 75414 obrona cywilna

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

30,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

850,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

2.000,00

4120

składki na Fundusz Pracy

300,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14.000,00

4300

zakup usług pozostałych

1.000,00

4410

podróże służbowe

500,00

4810

rezerwy

100,00

razem

28.780,00

razem rozdział 75414

28.780,00

Razem dział

Plan

754

84.050,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Gmina

§

dotyczy

plan

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

3.000,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4300

zakup usług pozostałych

3.300,00

razem rozdział 75647

8.300,00

Razem dział

Plan

756

8.300,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Gmina - (Odsetki od kredytu i pożyczek)

§

dotyczy

plan

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

38.000,00

razem

38.000,00

razem rozdział 75702

38.000,00

Razem dział

Plan

757

38.000,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Gmina - (rezerwa ogólna)

§

dotyczy

plan

4810

rezerwy

10.000,00

razem

10.000,00

razem rozdział 75818

10.000,00

Razem dział

Plan

758

10.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

27.400,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

343.800,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.400,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

63.100,00

4120

składki na Fundusz Pracy

8.600,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.500,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

28.000,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

5.000,00

4270

zakup usług remontowych

25.000,00

4300

zakup usług pozostałych

20.200,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.000,00

4430

różne opłaty i składki

1.200,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31.000,00

4810

rezerwy

3.000,00

razem

587.200,00

razem rozdział 80101

587.200,00

rozdział 80104 przedszkola

Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

10.700,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

181.700,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.700,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

35.400,00

4120

składki na Fundusz Pracy

4.800,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

34.400,00

4220

zakup środków żywności

37.400,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

4260

zakup energii

6.500,00

4270

zakup usług remontowych

4.500,00

4300

zakup usług pozostałych

8.300,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.200,00

4430

różne opłaty i składki

200,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.200,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

356.500,00

razem rozdział 80104

356.500,00

rozdział 80110 gimnazja

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

18.600,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

224.300,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.900,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

44.200,00

4120

składki na Fundusz Pracy

6.000,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14.400,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.200,00

4260

zakup energii

2.500,00

4270

zakup usług remontowych

2.500,00

4300

zakup pozostałych usług

8.900,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.300,00

4430

różne opłaty i składki

900,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.900,00

4810

rezerwy

1.500,00

razem

358.100,00

razem rozdział 80110

358.100,00

80113 dowożenie uczniów do szkół

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

90.600,00

razem

90.600,00

razem rozdział 80113

90.600,00

rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

2.600,00

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

1.900,00

Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

900,00

razem rozdział 80146

5.400,00

Razem dział

Plan

801

1.397.800,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

5.000,00

razem

6.000,00

Razem rozdział 85153

6.000,00

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

§

dotyczy

plan

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

700,00

4220

zakup środków żywności

1.500,00

4300

zakup usług pozostałych

12.800,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.000,00

razem

39.000,00

razem rozdział 85154

39.000,00

Razem dział

Plan

851

45.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

30,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

260,00

4300

zakup usług pozostałych

500,00

4410

podróże służbowe krajowe

400,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

610,00

razem

1.800,00

razem rozdział 85212

1.800,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

70.000,00

razem

70.000,00

razem rozdział 85214

70.000,00

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

34.000,00

razem

34.000,00

razem rozdział 85215

34.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

600,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

76.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.600,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

15.000,00

4120

składki na Fundusz Pracy

2.100,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

4260

zakup energii

1.500,00

4270

zakup usług remontowych

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

5.000,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.600,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.000,00

4810

rezerwy

2.000,00

razem

118.900,00

razem rozdział 85219

118.900,00

rozdział 85295 pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne (dożywianie)

30.000,00

razem

30.000,00

Urząd Gminy w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne (dofinansowanie prac społecznie użytecznych)

5.000,00

razem

5.000,00

Razem rozdział 85295

5.000,00

Razem dział

Plan

852

259.700,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy Nowe Warpno

§

dotyczy

plan

3240

stypendia dla uczniów

30.000,00

razem

30.000,00

razem rozdział 85415

30.000,00

Razem dział

Plan

854

30.000,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

116.000,00

razem rozdział 90001

116.000,00

rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

38.000,00

razem rozdział 90003

38.000,00

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

20.000,00

razem rozdział 90004

20.000,00

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Gmina

§

dotyczy

plan

4260

zakup energii

45.000,00

4270

zakup usług remontowych

111.000,00

razem

156.000,00

razem rozdział 90015

156.000,00

rozdział 90095 pozostała działalność

Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Podgrodzie”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000,00

razem

25.000,00

Gmina- zadanie inwestycyjne „rekultywacja wysypiska stałych odpadów komunalnych ”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00

razem

20.000,00

Gmina - zadanie inwestycyjne „punkt odpadów problemowych i składowisko odpadów ulegających biodegradacji”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00

razem

20.000,00

razem rozdział 90095

65.000,00

Razem dział

Plan

900

395.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy - świetlice

§

dotyczy

plan

4260

zakup energii

2.500,00

4270

Zakup usług remontowych

15.000,00

4300

zakup usług pozostałych

1.000,00

razem

18.500,00

razem rozdział 92109

18.500,00

rozdział 92116 biblioteki

Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

29.500,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.500,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

5.800,00

4120

składki na Fundusz Pracy

800,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

15.000,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

3.500,00

4270

zakup usług remontowych

6.000,00

4300

zakup usług pozostałych

1.500,00

4410

podróże służbowe krajowe

200,00

4430

różne opłaty i składki

100,00

4810

rezerwy

300,00

razem

66.500,00

razem rozdział 92116

66.500,00

Razem dział

Plan

921

85.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN

3.530.732,00

WYDATKI

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

21.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.850,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

4.300,00

4120

składki na Fundusz Pracy

650,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.150,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

850,00

razem

32.000,00

razem rozdział 75011

32.000,00

Razem dział

Plan

750

32.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

4170

wynagrodzenia bezosobowe

264,00

razem

264,00

razem rozdział 75101

264,00

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Urząd Gminy

§

dotyczy

plan

3030

1.870,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

250,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4300

zakup usług pozostałych

165,00

4410

podróże służbowe krajowe

200,00

razem

2.585,00

razem rozdział 75109

2.585,00

Razem dział

Plan

751

2.849,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

511.700,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

10.600,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

9.350,00

4120

składki na Fundusz Pracy

270,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

260,00

4300

zakup usług pozostałych

1.920,00

razem

535.000,00

razem rozdział 85212

535.000,00

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.000,00

razem

4.000,00

razem rozdział 85213

4.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

20.000,00

razem

20.000,00

razem rozdział 85214

20.000,00

Razem dział

Plan

852

559.000,00

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

PLAN

593.849,00

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 17-04-2007 11:42:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 17-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 17-04-2007 11:42:54