Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 023/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust.3 Uchwały Nr XXVII/142/2005 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz.1069) zarządzam, co następuje:

§ 1

§ 1. 1.Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Urzędzie Gminy Nowe Warpno

w składzie:

1)

Jolanta Gotfryd

-

przedstawiciel Rady Miejskiej,

2)

Iwona Moskal

-

przedstawiciel Mieszkańców Gminy Nowe Warpno,

3)

Beata Danielewska

-

przedstawiciel Mieszkańców Gminy Nowe Warpno,

4)

Bogusława Rąpa

-

przedstawiciel Mieszkańców Gminy Nowe Warpno,

5)

Wioletta Różek

-

przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Komisja mieszkaniowa działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie do wykonania powierza się Pani Zofii Sawińskiej - Referat ds. rolnictwa i ochrony środowiska i P. Poż.

§ 3. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 004/2006 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 6 stycznia 2006 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

2) Zarządzenie Nr 087/2006 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 18 września 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 004/2006 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia

6 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 023/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 27 lutego 2007 roku

REGULAMIN PRACY SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

1. Zasady ogólne

1) Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych,

a w szczególności w sprawach dotyczących:

a) przydziałów lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych

b) zamiany mieszkań

c) adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne

d) najmu lokali do remontu

e) innych kwestii lokalowych

2) Społeczna Komisja Mieszkaniowa:

a) rozpatruje zgłaszane wnioski o zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne

b) dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób

składających wnioski

c) przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny

d) dokonuje wyboru i ustala listy osób z którymi winne być zawarte umowy najmu:

- na lokal mieszkalny

- na lokal zamienny

- na lokal socjalny

- związane z zamianą lokali mieszkalnych

- związane z adaptacją lub wykonaniem remontu we własnym zakresie

e) wskazuje kolejność realizacji utworzonych list przydziałów lokali mieszkalnych

f) wskazuje kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych

3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatruje złożone wnioski sprawdzone pod względem

formalno-prawnym

4) Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

a) przepisami prawa materialnego

b) zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach

Rady Miejskiej

5) Społeczna Komisja Mieszkaniowa podejmuje decyzję w ciągu dwóch miesięcy od daty wniesienia

sprawy do porządku posiedzenia

6) w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy

2. Tryb pracy Komisji

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności zastępca przewodniczącego

(wskazany przez Komisję spośród jej członków).

2. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym

inne osoby.

3. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

5. Z posiedzenia Komisji mieszkaniowej sporządza się protokół wg formy ustalonej

przez Przewodniczącego Komisji.

6. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych Komisja może pracować w zespołach roboczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-03-2007 14:04:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-03-2007 14:04:41