Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie 016 w sprawie postępowania przy pobieraniu opłaty skarbowej, dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu


ZARZĄDZENIE NR 016 /2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie: postępowania przy pobieraniu opłaty skarbowej, dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635) - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam zasady postępowania przy pobieraniu opłaty skarbowej - ( zg. z zał. Nr 1).

2. Ustalam zasady dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu - ( zg. z zał. Nr 1).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim komórkom organizacyjnym urzędu.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Burmistrza Gminy

Nr 016 z dn. 19.02.2007

I. Postępowanie przy pobieraniu opłaty skarbowej

 1. W postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

 • od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

 • wydanie zaświadczenia na wniosek,

 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie ( pozwolenie, koncesję).

 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w punkcie kasowym Banku Pocztowego SA Oddział w Szczecinie - Urząd Pocztowy w Nowym Warpnie lub u inkasenta opłaty skarbowej albo bezgotówkowo na rachunek dochodów budżetu gminy Nowe Warpno.

 2. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz pracownicy wykonujący czynności urzędowe podlegające opłacie skarbowej obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń ( pozwoleń i koncesji).

II. Zasady dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

 1. Składający wniosek albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, z tym że zamiast daty złożenia wniosku, zgłoszenia należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

 3. Zwrot opłaty skarbowej podlega zwrotowi na wniosek:

- od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie dokonano czynności urzędowej;

- od wydania zaświadczenia lub zezwolenia - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia;

 1. Wydając dokument, zamieszczamy na nim adnotację, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, w której:

 1. w przypadku, gdy dokonano opłaty skarbowej - określa wysokość uiszczonej opłaty, datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy;

 2. w przypadku, gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku mimo nieziszczenia opłaty skarbowej - określa podstawę prawną jej niedobrania;

 3. w przypadku, gdy czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione - określa podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia.

5) Jeżeli w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydany dokument, adnotację, o której mowa w pkt. 4 zamieszczamy na wniosku albo na zgłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-02-2007 14:46:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 23-02-2007 14:47:06