Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
uchwała Nr XIII/079/2007 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2008-01-03 09:07:44
uchwała Nr XIII/078/2007 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2008-01-03 09:06:45
uchwała Nr XIII/077/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa 2008-01-03 09:05:37
uchwała Nr XIII/076/2007 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-01-03 09:02:18
uchwała Nr XIII/075/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-12-31 12:33:29
uchwała Nr XIII/074/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-12-31 12:31:54
uchwała Nr XIII/073/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi 2007-12-31 12:30:38
uchwała Nr XIII/072/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-12-31 12:25:17
uchwała Nr XIII/071/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2008 2007-12-31 12:19:49
uchwała Nr XI/061/2007 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2007-12-10 15:58:56
uchwala Nr XII/070/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2007-11-29 10:34:50
uchwała Nr XII/069/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2007-11-29 10:33:37
uchwala Nr XII/068/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2007-11-29 10:32:26
uchwała Nr XII/067/2007 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy międzygminnej 2007-11-29 10:29:00
uchwała Nr XII/066/2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 2007-11-29 10:26:45
uchwała Nr XII/065/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2007-11-29 10:24:53
uchwała Nr XII/064/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-11-29 10:22:58
uchwała Nr XI/063/2007 w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2007-11-07 14:47:45
uchwała Nr XI/062/2007 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2007-11-07 14:45:45
uchwała Nr XI/060/2007 w sprawie zmiany budżetu Nowe Warpno na 2007 rok 2007-11-07 14:43:35
uchwała Nr XI/059/2007 w sprawie wydania opinii w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-10-31 13:50:20
uchwała Nr X/058/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2007-10-05 16:17:21
uchwała Nr X/057/2007 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2007-10-05 16:11:59
uchwała Nr X/056/2007 w sprawie inkasa 2007-10-05 16:10:50
uchwała Nr X/055/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-10-05 16:10:10
uchwała Nr IX/054/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-06-28 12:49:32
uchwała Nr IX/053/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządów mieszkańców jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-28 12:48:38
uchwała Nr IX/052/2007 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu 2007-06-28 12:47:37
uchwała Nr IX/051/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków 2007-06-28 12:46:46
uchwała Nr IX/050/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-06-28 12:45:05
uchwała Nr IX/049/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-06-28 12:43:38
uchwała Nr VIII/048/2007 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty i odroczenie należności gminy 2007-06-05 11:20:42
uchwała Nr VIII/047/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2007-06-05 11:16:41
uchwała Nr VIII/046/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-06-05 11:15:18
uchwała nr VII/045/2007 w sprawie uchylenia uchwały 2007-05-02 10:55:24
uchwała Nr VII/044/2007 w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu 2007-05-02 10:54:44
uchwała Nr VII/043/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-05-02 10:52:45
uchwała Nr VII/042/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nan lata 2006 - 2009 2007-05-02 10:51:52
uchwała Nr VII/041/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2007-05-02 10:50:40
uchwała Nr VII/040/2007 w sprawie wygaśnięcia mocy obowiązującej uchwały 2007-05-02 10:45:59
uchwała Nr VII/039/2007 w sprawie udzielenia absolutorium 2007-05-02 10:45:01
uchwała Nr VII/038/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-05-02 10:43:01
uchwała Nr VI/037/2007 w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2007-04-05 09:55:02
uchwała Nr VI/036/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-04-05 09:52:55
uchwała nr V/035/2007 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:40:09
uchwała nr V/034/2007 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:39:49
uchwała nr V/033/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2007-02-28 15:38:26
uchwała nr V/032/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:37:38
uchwała nr V/031/2007 w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2007-02-28 15:36:42
uchwała nr V/030/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom organizacyjnym 2007-02-28 15:32:44
Uchwała nr V/029/2007 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Warpno za I półrocze każdego roku budżetowego 2007-02-28 15:32:17
UCHWAŁA NR IV/028/2007 2007-02-08 12:05:27
UCHWAŁA NR IV/027/2007 2007-02-08 12:05:13
UCHWAŁA NR IV/026/2007 2007-02-08 12:05:01
UCHWAŁA NR IV/025/2007 2007-02-08 12:04:47
UCHWAŁA NR IV/024/2007 2007-02-08 12:04:33
UCHWAŁA NR IV/023/2007 2007-02-08 12:04:06