Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 011/2007


ZARZĄDZENIE NR 011/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3a ust. 1, 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej, stanowi

załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 011/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO PODISNPEKTORA DS.

OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ W URZĘDZIE GMINY NOWE WARPNO

I. Określenie stanowiska: podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej.

II. Wymiar etatu: 1/2

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne

a) osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

b) obywatelstwo polskie,

c) wykształcenie minimum średnie,

d) minimum trzy letni staż pracy w administracji lub służbach mundurowych.

e) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Exel),

f) znajomość spraw związanych z obroną cywilną.

2. wymagania dodatkowe

a) preferowane zamieszkiwanie na obszarze Gminy Nowe Warpno

b) dyspozycyjność

IV. Zadania wykonywane na stanowisku objętym konkursem będą obejmowały organizowanie i prowadzenie spraw obrony cywilnej w zakresie:

a) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania i programowania obronnego,

b) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru urzędu, zapewnienie właściwego obiegu

decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez burmistrza,

c) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

d) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poboru,

e) prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia

mobilizacji i w czasie wojny,

f) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobowych

i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie

Gminy Nowe Warpno,

g) współdziałanie z innymi stanowiskami i zespołami Urzędu Gminy w Dobrej w zakresie realizacji

zadań Obrony Cywilnej,

h) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy Nowe Warpno,

przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i policją,

i) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy,

j) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach

organizacyjnych,

k) prowadzenie dokumentacji gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
l) prowadzenie tajnej kancelarii

ł) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i informacji

niejawnych,

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) życiorys - curriculum vitae (CV- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2) kserokopie świadectw pracy,

3) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) oryginał kwestionariusza osobowego,

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926)”.

8) pisemna zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej dostęp do informacji

niejawnych.

UWAGA!

Osoba, która wygra konkurs zostanie poddana procedurze sprawdzającej umożliwiającej dostęp

do informacji niejawnych.

Nieuzyskanie dostępu do informacji niejawnych będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z numerem telefonu do skontaktowania się z oferentem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno pokój nr 7 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy

Nowe Warpno” w terminie do dnia 23 lutego 2007 roku do godz. 1000. Aplikacje które wpłyną

do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

Po upływie terminu składania aplikacji zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nowewarpno.pl - i na tablicy tut. Urzędu.

Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na gminnej stronie internetowej www.bip.nowewarpno.pl oraz na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

VII. Zatrudnienie:

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas określony obejmujący zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 25 § 1 kodeksu pracy).

Burmistrz Gminy

Nowe Warpno

Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 08-02-2007 12:03:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 08-02-2007 12:03:15