Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 006/2007


ZARZĄDZENIE NR 006/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. zm.: Nr 167, poz. 1372 ze zm.) zarządzam,

co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący

załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2007 roku.

załącznik

do Zarządzenia Nr 006/2007

z dnia 15.01.2007 r.

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

REGULAMIN

GMINNEJ KMOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

§ 1

Celem działania komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy, a w szczególności

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy

i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

5) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych,

6) opiniowanie projektów uchwał dotyczących: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu

lub poza miejscem ich sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych,

7) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych,

8) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

9) współudział w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

10) podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia odwykowego,

11) podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej

od alkoholu obowiązku poddaniu się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

12) podejmowanie działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

 

§ 2

 

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

o podobnych celach.

 

§ 3

 

1. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz jednego członka komisji.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności, osoba przez niego

wyznaczona.

3. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek odbycia przeszkolenia w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 4

 

1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb

nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie komisji osoby nie będące jej członkami,

a w szczególności występujące w charakterze biegłych lub ekspertów.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków i postanowień.

 

§ 5

 

1. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków

komisji.

2. Głosowanie jest jawne, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 6

 

Komisja składa Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej raz w roku sprawozdanie za rok poprzedni

ze swej działalności w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 7

 

Komisja realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz niniejszego regulaminu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 24-01-2007 10:38:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 24-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 24-01-2007 10:38:09