Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 002/2007


ZARZĄDZENIE NR 002/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 02 stycznia 2007 roku

w sprawie: konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3a ust. 1, 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) Burmistrz Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko inspektora ds. obsługi biura rady.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. obsługi rady, stanowi załącznik

do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 002/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 02 stycznia 2007 roku

BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. OBSŁUGI BIURA RADY

I. Określenie stanowiska: inspektor ds. obsługi biura rady.

II. Wymiar etatu: 1/2

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne

a) osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

b) wykształcenie średnie,

c) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), Open Office

d) znajomość obsługi poczty elektronicznej, faksu, telefonów sekretarskich, ksero,

e) umiejętność protokołów, pism, notatek,

f) umiejętność posługiwania się sprzętem do nagrywania.

Cechy osobowości:

a) konieczne: pogodne usposobienie, łatwość nawiązywania kontaktów, uprzejmość i opanowanie,

takt, stanowczość, dobra pamięć, kultura osobista, dyspozycyjność.

b) pożądane: dobra prezencja, odporność na stres, podzielność uwagi.

2. wymagania dodatkowe

- preferowane zamieszkiwanie na obszarze Gminy Nowe Warpno

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1) obsługa biura rady,

2) obecność na posiedzeniach rady i jej komisjach,

3) nagrywanie posiedzeń rady i jej komisji oraz terminowe

sporządzanie protokołów z tych posiedzeń w formie pisemnej i elektronicznej

4) prowadzenie ewidencji posiedzeń rady i jej komisji,

5) sporządzanie list diet radnych za udział w posiedzeniach rady i jej komisji,

6) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących biura rady,

7) prowadzenie terminarza spotkań Przewodniczącego Rady i powiadamianie uczestników

o spotkaniach, kompletowanie materiałów,

8) przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady i jej komisji i ich wysyłka do radnych

oraz zaproszonych osób,

9) przygotowywanie sali posiedzeń do odbywania sesji

10) prowadzenie archiwum rady,

11) prowadzenie spraw radnych,

12) prowadzenie łączności pomiędzy Przewodniczący Rady a Burmistrzem, jego zastępcą,

skarbnikiem i sekretarzem,

13) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego rady.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) życiorys - curriculum vitae (CV- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2) kserokopie świadectw pracy,

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) oryginał kwestionariusza osobowego,

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z numerem telefonu do skontaktowania się z oferentem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1,

72-022 Nowe Warpno pokój nr 7 w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko inspektora ds. obsługi rady

w terminie do dnia 9 lutego 2007 r do godz. 15 00.

Aplikacje które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

Po upływie terminu składania aplikacji zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nowewarpno.pl - i na tablicy tut. Urzędu.

Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

6. Zatrudnienie

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas określony obejmujący zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 25 § 1 kodeksu pracy).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 24-01-2007 10:36:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 24-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 24-01-2007 10:36:36